Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@uni-nke.hu

Titkárságvezető:
Kissné Petró Emese
Tel.:
432-9000/29-684
E-mail: Kissne.Petro.Emese@uni-nke.hu

Az MHTT irodáinak nyitvatartása:

Hétfő-Csütörtök:
8.00 - 13.00
Péntek:

Zárva

Az MHTT bankszámlaszáma:
10200854-32570715-
00000000
Kereskedelmi és Hitelbank

Tagdíj 2015-re:
5000 Ft. (munkaviszonnyal rendelkezők részére)
2500 Ft. (munkaviszonnyal nem rendelkezők részére)

 

Bemutatkozik a
Magyar Hadtudományi Társaság

Az MHTT céljai és működése

Tájékoztató az MHTT-ról

Az MHTT elnöksége

Az MHTT céljai és működése

A Magyar Hadtudományi Társaságot (MHTT) a hadtudomány művelésében élenjáró és iránta érdeklődő személyek 1990-ben alapították azzal a céllal, hogy összefogja e tudományterület szakembereinek tevékenységét. Az MHTT célja a magyar hadtudomány fejlődésének elősegítése, tagjainak érdekképviselete, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia által 1883-ban létrehozott Hadtudományi Bizottság szellemi örökségének a felvállalása.

Az MHTT céljai

Az MHTT célul tűzte ki, hogy:

 • a hadtudomány és a hozzá kapcsolódó más tudományterületek iránt érdeklődő és azzal tudományos igénnyel foglalkozó vagy foglalkozni kívánó állampolgárok tevékenységét összefogja,
 • segítse a tudományos eredmények gyakorlatba történő alkalmazását,
 • biztosítsa tagjai részére a tudományos továbbképzést,
 • fórumot biztosítson a magyar hadtudomány eredményeinek publikálásához.

Az MHTT tevékenysége

A Társaság céljainak elérése érdekében az alábbi tevékenységet fejti ki:

 • Kongresszusokat, konferenciákat szervez, vitaüléseket, klubdélutánokat tart,
 • bemutatókat, kiállításokat, valamint szakirodalmi tájékoztatókat szervez,
 • részt vesz a hadtudományi kutatási, fejlesztési és oktatási feladatok kidolgozásában, segíti ezek megoldását,
 • segítséget nyújt fiatal szakemberek tudományos előmeneteléhez, számukra publikálási lehetőséget és fórumot biztosít,
 • szakosztályai útján kapcsolatot tart a hadiiparral, segíti a tudományos eredmények gyakorlatba történő átültetését,
 • részt vesz a magyar hadiipar történetének feldolgozásában, hozzájárul hagyományai és technikai emlékeinek ápolásához,
 • a táraság tagjai számára publikálási lehetőséget biztosít a Hadtudomány c. folyóiratban, amelyet rendszeresen megjelentet, hozzájárul más tudományos kiadványok megjelenéséhez,
 • felkérés esetén állami és társadalmi szervezetek részére szakvéleményt készít,
 • szakmai továbbképzést, bel- és külföldi tanulmányutakat szervez,
 • a tudományos tevékenység elismeréseként évente Tanárki Sándor díjat adományoz,
 • tudományos pályázatokat hirdet és az arra érdemeseket díjazza, továbbá segíti tagjait más pályázatok elnyerésében és az ezekkel kapcsolatos ügyek intézésében,
 • kapcsolatokat épít ki és tart fenn állami és társadalmi szervezetekkel, más tudományterületen tevékenykedő intézményekkel és egyesületekkel,
 • kapcsolatot létesít és tart fenn külföldi hadtudományi szakmai egyesületekkel és szövetségekkel,
 • gazdálkodó szervek felkérésére - díjazás ellenében - saját szakterületén szerződéses (megbízásos) munkákat végez.

Az MHTT működése

Az MHTT állami szervektől, politikai pártoktól, mozgalmaktól és egyéb politikai csoportosulásoktól független - bírósági bejegyzéssel elismert - civil szervezet. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, amely évente ülésezik, háromévenként pedig megválasztja a Társaság elnökét, alelnökét és öt elnökhelyettesét (intéző bizottság), a felügyelő bizottságot és az etikai bizottságot. Az elnökség két küldöttgyűlés között végzi az MHTT irányításával kapcsolatos feladatokat. Az elnök, az alelnök és az elnökhelyettesek a feladataik elvégzéséhez tanácsadói csoportot alkalmazhatnak.

 

© 2014 Magyar Hadtudományi Társaság