Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@uni-nke.hu

Titkárságvezető:
Kissné Petró Emese
Tel.:
432-9000/29-684
E-mail: Kissne.Petro.Emese@uni-nke.hu

Az MHTT irodáinak nyitvatartása:

Hétfő-Csütörtök:
8.00 - 13.00
Péntek:

Zárva

Az MHTT bankszámlaszáma:
10200854-32570715-
00000000
Kereskedelmi és Hitelbank

Tagdíj 2015-re:
5000 Ft. (munkaviszonnyal rendelkezők részére)
2500 Ft. (munkaviszonnyal nem rendelkezők részére)

 

Az MHTT életmű-díjasai

Dr. Enzsöl Gyula nyá. ezredes

Dr. Enzsöl Gyula aktívan részt vett a Tüzér szakosztály életének szervezésében, rendezvényeinek az előkészítésében. Eredményes munkát folytatott a fegyvernem tudományos fokozattal rendelkezők utánpótlásának a biztosításában, a fiatal tisztek tudományos képzésében. Részt vett a Tüzér Figyelő periódák szerkesztésében, a hazai és a nemzetközi konferenciák előkészítésében, a fegyvernem tudományos életének szervezésében. 2007-ben töltötte be 80. életévét. Ez alkalommal a ZMNE Doctor Honoris Cemsa címet adományozta részére. Az MHTT Életmű-díj kitüntetést adományozott Dr. Enzsöl Gyula nyugállományú ezredesnek, a Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztálya alapító tagjának a hadtudományi kutatás és publikálás terén elért kiemelkedő eredményei, valamint a Társaság elismertségét szolgáló fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként.

 

 

Dr. Hajma Lajos nyá. ezredes

Dr. Hajma Lajos nyá. ezredes a Magyar Hadtudományi Társaság alapító tagja. 1993-1995 között a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja, 1997-től 2001-ig elnökhelyettes, majd a Biztonságpolitikai Szakosztály elnöke, jelenleg a Kiss Károly Klub, Biztonságpolitikai Szakosztály tagja. Hivatásos szolgálata és nyugállományba vonulása után a hadtudományi, biztonságpolitikai és stratégiai kérdések (témák) elismert kutatója, számos cikke, több könyve, pályaműve fémjelzi tudományos munkájának eredményeit.

80. életéve betöltésének alkalmából az MHTT elnöksége tudományos kutatómunkája és a Társaság életében kifejtett aktív tevékenysége elismeréseként "Életműdíj"-ban részesítette.

 

 

Horváth István nyá. ezredes

Horváth István nyugállományú ezredes a Magyar Hadtudományi Társaság folyóiratának a Hadtudománynak a főszerkesztője volt 1991 óta. Múlhatatlan érdemeket szerzett a folyóirat profiljának, tartalmi és formai kérdéseinek alakításában, a hadtudomány és a Társaság integráló jellegének erősítésében,a publikációk szerzők együttműködésével alakított színvonalának emelésében. Sokoldalú szakmai-tudományos tevékenységének és kiemelkedő szerkesztői munkásságának elismeréseként az MHTT elnöksége részére Életmű-díjat adományozott.

 

Dr. Móricz Lajos nyá. ezredes

1923-ban született Ludányban. A katonai középiskolai tanulmányait befejezve 1943-ban a Ludovika Akadémia elvégzése után tisztté avatják. 1947-1949 között a hadiakadémián magasabb katonai képesítést nyert. 1954-1958 között az ELTE BTK-n tanári diplomát szerzett.

A második világháborúban a fronton szolgált hegyivadász századparancsnokként. 1945-ben az új magyar hadsereg tagja lesz. A Vezérkarnál és a ZMKA-án 40 éven át különböző operatív vezetői, majd tudomány-szervezői feladatokat lát el. Másfél évtizeden át a TMB Hadtudományi Szakbizottságának titkára, majd elnöke. Az MHTT alapító tagja és első elnöke. 1965-ben a hadtudomány kandidátusa, 1983-ban doktora lesz. Több könyv és számos cikk, tanulmány szerzője, a tudományos közélet aktív résztvevője, az oktatás elismert szaktekintélye.

Sokoldalú szakmai-tudományos tevékenységének és iskolateremtő munkássága elismeréseként az MHTT elnöksége Életmű-díjban részesítette.     

Dr. Móricz Lajos 2011. december 13-án, 88 éves korában hunyt el.

 

Dr. Pirityi Sándor

Dr. Pirityi Sándor közel félévszázadon át az MTI külpolitikai Főszerkesztőségében dolgozott, számos nemzetközi jellegű tanácskozás résztvevője és tudósítója volt. Több kormánykitüntetés, különböző díjak és elismerések fémjelzik munkáját. Élete során folyamatosan figyelemmel kísérte a nagyobb jelentőségű biztonságpolitikai eseményeket és elemzezte az ezzel kapcsolatos írásokat. Alapítása óta tagja volt az MHTT-nak. A Biztonságpolitikai Szakosztály aktív tagja volt. 1995-től az Etikai Bizottság tagja, majd több cikluson át a bizottság elnöke. E funkciók ellátása mellett, gazdag ismereteit és tapasztalatait felhasználva színvonalas biztonságpolitikai, hadügyi (leszerelés, hadászati fegyverek, ellenségkép stb. tárgyú) témákban a Társaság kiemelt, központi rendezvényeinek gyakori szereplője volt. Rendszeresen publikált a Hadtudományban, de más katonai és civil periodikákban is jelentek meg tanulmányai. Dr. Pirityi Sándor biztonságpolitikai szakértőnek, a hadtudomány kandidátusának, a Társaság Tanárky-díjjal kitüntetett tagjának az MHTT Életmű-díj kitüntetést adományozta a hadtudományi kutatás és publikálás terén elért kiemelkedő eredményei, valamint a Társaság elismertségét szolgáló fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként. Dr. Pirityi Sándor 2009. május 1-én, 84 éves korában hunyt el.

 

Dr. Szabó József nyá. vezérőrnagy

1928-ban született Szentsimon községben. Középiskolai tanulmányai után 1947-ben bevonult a hadseregbe, elvégezte a Kossuth Akadémia repülőtagozatát, 1949-ben avatták alhadnaggyá. 1950-1955 között a Szu. Légierő Akadémián tanult. Ezt követően különböző szintű vezetői beosztásokban dolgozott. Tíz éven át volt az MN repülőfőnökének első helyettese, majd nyugállományba vonulásáig - 1988-ig - repülőfőnöke. Vadászrepülőként közel harminc évig repült motoros és sugárhajtású repülőgépeken.

1969-ben megszerzi a hadtudomány kandidátusa, majd 1988-ban a hadtudomány doktora tudományos fokozatot. Több mint két évtizede aktívan részt vesz a ZMKA- ZMNE és a BME keretében a felsőoktatásban, a tudományos fokozatszerzés és a doktoranduszképzés eljárásaiban, a repülés, az űrhajózás és az űrdinamikai kérdések művelésében.

Másfélszáz fölötti azoknak a cikkeknek, tanulmányoknak a száma, amelyekben szakterülete történetét és mai aktuális kérdéseit dolgozta fel. Több lexikon - űrhajózási, repülési és hadtudományi - összeállításában vett részt kidolgozóként, főszerkesztőként. Szerkesztette a Repülés Világa című szakmai tudományos folyóiratot, jelenleg a magyar repülés évkönyvének a Magyar Szárnyaknak a főszerkesztője. Tagja az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottságának és más tudományos testületeknek. 1990-től - az MHTT megalakulásától - a társaság alelnöke, majd három cikluson át elnöke.

Sokoldalú szakmai-tudományos tevékenységének és iskolateremtő munkássága elismeréseként az MHTT elnöksége Életmű-díjban részesítette.

 

 

Dr. Várhegyi István nyá. ezredes

Dr. Várhegyi István nyugállományú ezredes a Magyar Hadtudományi Társaság alapító tagja. Két, hároméves ciklusban volt az Etikai Bizottság elnöke, jelenleg tagja a Hadtudomány Szerkesztőbizottságának. Az információs hadviselés kutatásának hazai kezdeményezője. Kutatási eredményeit több könyvben, számos tanulmányban foglalta össze.
Sokoldalú szakmai-tudományos tevékenységének és iskolateremtő munkássága elismeréseként az MHTT elnöksége Életmű-díjban részesítette.

 

Dr. Pataky Iván ny. ezredes

1930-ban született. Érettségi után elvégezte a Honvéd Kossuth akadémiát, 1949-ben avatták fel. Csapattisztként kezdte, majd a II. Rákóczi Ferenc katonai középiskolán szolgált, közben az ELTE-n magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. 1960-1985 között különböző csapatbeosztásokat lát el, majd a tiszti főiskolán tanszékvezetőként, a Polgári Védelem című hetilap főszerkesztőjeként dolgozott. 1955 óta folyamatosan publikált hazai és külföldi lapokban: polgári védelem, katasztrófavédelem, biztonságpolitikai és hadtörténelem témákban. 1975-ben lett a hadtudomány kandidátusa.

A polgári védelemi tudományos élet aktív és elismert résztvevője. Tagja volt a Honvédelem, a Honvédségi Szemle és  ­- a Társaság alapításától - a Hadtudomány és a Magyar Polgári Védelem szerkesztőbizottságainak. Részt vett a Kiss Károly Hadtudományi Klub, az MHTT és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség megalakításában. Több könyve jelent meg. Eredményes tudományos munkája, munkássága, aktív közszereplői tevékenysége elismeréseként, 1994-ben kapta meg a Tanárky-díjat. 

Dr. Pataky Iván 2012. május 4-én, 82 éves korában hunyt el.

 

Dr. Bognár Károly ny. ezredes

1926-ban született, Lepsényben. A gimnáziumi érettségi után 1948-ban vonult be a hadseregbe. 1949-ben avatják tiszté a Kossuth Akadémián. 1959-1962 között elvégzi a ZMKA-t, 1968-ban a hadtudomány kandidátusa, 1994-ben az MTA doktora lesz. A ZMKA-tanulmányai  előtt és után a csapatoknál szolgál, majd a VK. Hadműveleti Csoportfőnökségen

Különböző beosztásokat lát el. Néhány éves külszolgálat után 1982-ben nyugállományba vonul.

Szolgálati feladatit kiválóan ellátó katona a biztonság-és védelempolitika, hadászati kérdések ismertpublicistája. E témakörből 10 könyve és kétszázat közelítő tanulmánya, cikke jelent meg. A megtisztelő Tanárky-díjat 1997-ben kapta a biztonság és védelem alapkérdéseinek kimunkálásában való alkotó aktív részvételéért, valamint a haderőreform megoldási módozataival foglalkozó színvonalas tanulmányaiért. Írásai és hozzászólásai révén a Társaság ismert és elismert személyisége. Súlyos betegsége ellenére mindig voltak és még ma is vannak a 85. évébe lépő kutatónak a honvédelemmel, a honvédség fejlesztésével kapcsolatos hasznos gondolatai.

 

 

 

© 2014 Magyar Hadtudományi Társaság