Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Bemutatkozik a
Magyar Hadtudományi Társaság

Az MHTT céljai és működése

Tájékoztató az MHTT-ról

Az MHTT elnöksége

Az MHTT céljai és működése

A Magyar Hadtudományi Társaságot (MHTT) a hadtudomány művelésében élenjáró és iránta érdeklődő személyek 1990-ben alapították azzal a céllal, hogy összefogja e tudományterület szakembereinek tevékenységét. Az MHTT célja a magyar hadtudomány fejlődésének elősegítése, tagjainak érdekképviselete, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia által 1883-ban létrehozott Hadtudományi Bizottság szellemi örökségének a felvállalása.

Az MHTT céljai

Az MHTT célul tűzte ki, hogy:

 • a hadtudomány és a hozzá kapcsolódó más tudományterületek iránt érdeklődő és azzal tudományos igénnyel foglalkozó vagy foglalkozni kívánó állampolgárok tevékenységét összefogja,
 • segítse a tudományos eredmények gyakorlatba történő alkalmazását,
 • biztosítsa tagjai részére a tudományos továbbképzést,
 • fórumot biztosítson a magyar hadtudomány eredményeinek publikálásához.

Az MHTT tevékenysége

A Társaság céljainak elérése érdekében az alábbi tevékenységet fejti ki:

 • Kongresszusokat, konferenciákat szervez, vitaüléseket, klubdélutánokat tart,
 • bemutatókat, kiállításokat, valamint szakirodalmi tájékoztatókat szervez,
 • részt vesz a hadtudományi kutatási, fejlesztési és oktatási feladatok kidolgozásában, segíti ezek megoldását,
 • segítséget nyújt fiatal szakemberek tudományos előmeneteléhez, számukra publikálási lehetőséget és fórumot biztosít,
 • szakosztályai útján kapcsolatot tart a hadiiparral, segíti a tudományos eredmények gyakorlatba történő átültetését,
 • részt vesz a magyar hadiipar történetének feldolgozásában, hozzájárul hagyományai és technikai emlékeinek ápolásához,
 • a táraság tagjai számára publikálási lehetőséget biztosít a Hadtudomány c. folyóiratban, amelyet rendszeresen megjelentet, hozzájárul más tudományos kiadványok megjelenéséhez,
 • felkérés esetén állami és társadalmi szervezetek részére szakvéleményt készít,
 • szakmai továbbképzést, bel- és külföldi tanulmányutakat szervez,
 • a tudományos tevékenység elismeréseként évente Tanárki Sándor díjat adományoz,
 • tudományos pályázatokat hirdet és az arra érdemeseket díjazza, továbbá segíti tagjait más pályázatok elnyerésében és az ezekkel kapcsolatos ügyek intézésében,
 • kapcsolatokat épít ki és tart fenn állami és társadalmi szervezetekkel, más tudományterületen tevékenykedő intézményekkel és egyesületekkel,
 • kapcsolatot létesít és tart fenn külföldi hadtudományi szakmai egyesületekkel és szövetségekkel,
 • gazdálkodó szervek felkérésére - díjazás ellenében - saját szakterületén szerződéses (megbízásos) munkákat végez.

Az MHTT működése

Az MHTT állami szervektől, politikai pártoktól, mozgalmaktól és egyéb politikai csoportosulásoktól független - bírósági bejegyzéssel elismert - társadalmi szervezet. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. Ez választja meg három évenként az Elnökséget, a Felügyelő Bizottságot, az Etikai bizottságot, valamint a Társaság elnökét, alelnökét és öt elnökhelyettesét. A Társaság két közgyűlés között évente Küldöttértekezletet tart. Az Elnökség, a Küldöttértekezletek, illetve két Közgyűlés között végzi az MHTT irányításával kapcsolatos feladatokat. A z elnök, az alelnök és az elnökhelyettesek a feladataik elvégzéséhez tanácsadói csoportot alkalmazhatnak.

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | ©2012 Magyar Hadtudományi Társaság