Az Országos Védelmi Tervezõ Rendszerrõl

2005. november 3-án szakmai konferenciát tartottak a védelmi igazgatás tervezõi. A HM Védelmi Hivatal szervezésében rendezett konferencia tárgya az Országos Védelmi Tervezõ Rendszer (OVTR) koncepciójának megvitatása volt. A tanácskozáson Dr. Nógrádi György egyetemi tanár, a Budapest Corvinus Egyetem védelemgazdasági tanszékvezetõje elnökölt.

A konferencia részvevõi írásban megkapták a vitaindító alapelõadást Az Országos Védelmi Tervezõ Rendszer egy lehetséges változatának elgondolása címmel. A megvitatásra került koncepció egy korábbi tervezetét a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) Védelemgazdasági Szakosztálya szakértõi is véleményezték, és észrevételeiket a szerzõk beépítették az anyagba.

Dr. Fapál László megnyitó elõadásában az OVTR kialakításának idõszerûségével, szükségességének indokolásával, a védelem komplex rendszerére gyakorolt hatásával, a kormányzati elvárásokkal és az abból adódó alapvetésekkel foglalkozott. Hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a tervezés egyértelmûen és átláthatóan mutassa meg: a képességcélok milyen feladatok megoldásán keresztül érhetõk el, azokhoz milyen erõforrások szükségeltetnek, mekkora költségvetési ráfordítást igényelnek, és mindez hogyan biztosítható a költségvetésbõl.

A második elõadásban Dr. Patyi Sándor dandártábornok, a HM Védelmi Hivatal fõigazgatója bemutatta a védelmi tervezés helyzetének alakulását a rendszerváltástól napjainkig. Hangsúlyozta: a NATO- és EU-kapcsolattal bõvült feladatrendszer számos új típusú kihívásának való megfelelés érdekében gyökeresen változtatni kell a védelmi tervezés rendszerén. Nem a forráslehetõségekbõl kell kiindulni a védelmi tervezésnél, hanem abból, hogy a célként megjelölt képességeket milyen feladatok útján érjük el, és ezekhez milyen erõforrások szükségesek.

Briák Ottó nyá. ezredes a HM controlling munkacsoport vezetõje színes prezentációval kísért elõadásban mutatta be a vitaindító rendszer-elgondolást. Szemléletesen ábrázolta a képesség- és feladatalapú erõforrás-tervezés elvi sémáját. Az elõadó részletesen kitért az erõforrás fogalmára, a javasolt egységes tervezési rendszer kiterjedésére, a NATO-tervezéshez illeszkedõ 10 éves tervezési idõtávra.

A bemutató elõadások után korreferátumok következtek: Dr. Horváth József dandártábornok, a HM Védelmi Tervezési Fõosztály fõosztályvezetõje, az MHTT elnökhelyettese a honvédelmi tárcánál már mûködõ Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer (TVTR) kialakításáról és mûködési tapasztalatairól szólt. Bemutatta a rendszer felépítését, a rendszer mûködését szabályozó dokumentumokat. Ismertette a 10 éves terv struktúráját és a tervezés folyamatát.

Dr. Dsupin Ottó ezredes, a BM Védelmi Hivatal fõigazgatója a koncepcióval kapcsolatos belügyi szempontokról, kétségeirõl, illetve egyetértésérõl, javaslatairól szólt. Javasolta, hogy szélesebb tudományos fórum elé kerüljön az elgondolás, amelynek megvalósulása az ország biztonságát javítaná.

A harmadik korreferátumban Harmati István, a GKM Védelem-koordinációs Fõosztályának fõosztályvezetõje egyetértésérõl, illetve egyes kérdésekben fenntartásairól tájékoztatta a hallgatóságot. Jónak tartotta a helyzetértékelést, elfogadta a lakosság veszélyérzetérõl kialakított képet, támogatta a védelmi tervezés újragondolását, egyetértett a kormányzati irányítás fontosságával. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a jogszabályok által meghatározott környezetben kevés a mozgástere a tervezõnek.

Dr. Cserepes Tibor nyá. dandártábornok a védelmi felkészítés rendszere kialakulásáról, átalakulásáról és mai jellemzõirõl szólt. Hangsúlyozta a monitoring meghatározó szerepét, és kifejezte véleményét, mely szerint csökkenteni kell a védelmi tervezésben a naturáliákban megalapozott célok tervezését a pénzben megalapozott célokkal szemben.

A konferencia részvevõi közül hatan jelentkeztek hozzászólásra.

Dr. Bencsik István nyá. vezérõrnagy, az MHTT Védelemgazdasági Szakosztályának tagja a stabil védelmi közigazgatás, a döntés-elõkészítõ fórumok és a központi tervezõ szerv fontosságára hívta fel a figyelmet, és párhuzamot vont a TVTR és a több tárca követelményeit kezelõ OVTR jellemzõi között.

Dr. Gasparics Péter ezredes, a HVK Haderõ-tervezési osztályvezetõje a védelmi felülvizsgálat döntõ indító szerepérõl szólt, és a 10 lépés programja mindegyik lépésérõl rövid ismertetõt tartott a biztonságpolitikai célkitûzésektõl kezdve, a Magyar Honvédség négy alapvetõ küldetésének meghatározásán át, a 10 éves terv dokumentációjának elkészítéséig.

Dr. Turák János nyá. ezredes, az MHTT Védelemgazdasági Szakosztályának tagja hangsúlyozta, hogy a társaság már 1997-ben foglalkozott az országos védelmi tervezõ rendszer szükségességének gondolatával. Kiemelte a tárcaérdekeken felülálló független vezetõi apparátus fontosságát, a szakfeladatrend felállításának elõnyeit, és hangsúlyozta az összes ráfordítás 1%-át nem elérõ rendszermûködtetési költség elfogadható voltát.

Kloczka Mihály, az OKF fõosztályvezetõje a polgári veszélyhelyzeti tervezés gyakorlati tapasztalatairól, a tervezés sokrétûségérõl és különbözõ idõtávjairól, finanszírozási bizonytalanságairól beszélt, összehasonlításképpen az OVTR felvázolt egyszerû képleteivel.

Dr. Davola József, a BVOP fõosztályvezetõ-helyettese az elkészített koncepció néhány hiányosságára hívta fel a figyelmet. Stefán Antal az ORFK Védelmi Osztályának osztályvezetõje elmondta, hogy konszenzusos politikai döntést tart szükségesnek a képességek meghatározásához, és szólt a Rendõrség feladatorientált, erõforrás-alapú tervezésének próbálkozásáról.

Tollár Tibor, a PM osztályvezetõje arról beszélt, hogy elõremutató a koncepcióban felvázolt tervezési eszköz az egész magyar közigazgatás számára, de nagyon rögös út lesz a bevezetése. Õ is hangsúlyozta a szakfeladatrend kialakításának fontosságát.

Dr. Patyi Sándor társelnök zárszavában megköszönte a részvevõk aktív közremûködését. A tanácskozás vitaindítóként elérte célját: a rendszerelgondolás elvi alapjait, szándékát senki nem vitatta. Szakmai konferenciát szerveztek a házigazdák, amelyet a tudomány képviselõi is megtiszteltek szakértõi véleményeikkel, hozzászólásaikkal. A társelnök ígéretet tett arra, hogy a konferencia tapasztalatainak felhasználásával és a még beérkezõ írásos vélemények figyelembevételével a szerzõk átdolgozzák a rendszer-elgondolást, és a továbbfejlesztett változattal ha az megérett a kormány-elõterjesztésre újra a széles szakmai hallgatóság elé terjesztik a további megvitatás céljából.

(A szakmai konferencia bemutatott prezentációi és teljes hanganyaga elérhetõ a védelmi igazgatás KTIR számítógép hálózatán.)

Dr. Medveczky Mihály

 

« 2006/1-2. Tartalom