Az MHTT 2006. évi küldöttgyûlésérõl

A Magyar Hadtudományi Társaság 2006. március 31-én tartotta meg éves beszámoló küldöttgyûlését a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A küldöttgyûlésen részt vettek a szakosztályok által delegált küldöttek, az elnökség, a Felügyelõ- és az Etikai bizottságok tagjai, összesen 136 fõ. A Társaság tagjai közül, valamint a társszervek részérõl tanácskozási joggal részt vett további 8 fõ.

A küldöttgyûlést dr. Nagy László az MHTT elnöke nyitotta meg, majd az ügyrendi kérdések sorában a küldöttek megválasztották a levezetõ elnököt dr. Padányi József személyében, a jegyzõkönyv vezetõt, továbbá elfogadták a napirendi pontokat.

A beszámolóhoz a Társaság elnöke fûzött szóbeli kiegészítést és elismeréseket adott át: dr. Szabó Józsefnek, a Társaság volt elnökének életmûdíjat, az azt jelképezõ aranygyûrût; kiemelkedõ munkájuk elismeréseként oklevelet: Opál Sándornak, Iván Dezsõnek, Kovács Gábornak, Csery Péternek, Buknicz Ferencnek, Hautzinger Gyulának, Vogel Dávidnak, Nagy Péternek és Kovács Lászlónak.

A napirend szerint ezt követõen a Felügyelõ- és az Etikai bizottságok elnökei számoltak be a bizottságok munkájáról. Hozzászólások és az azokra adott válaszok után a küldöttgyûlés elfogadta a Társaság 2005. évi tevékenységérõl szóló beszámolót, a bizottságok elnökeinek a jelentését, a 2006. évi munkatervet, továbbá a közhasznúsági jelentést és az elnökség által elõkészített, illetve a küldöttgyûlés munkája során felmerült javaslatokat, az azokat rögzítõ határozatokat.

Az MHTT 2005. évi munkájáról számot adó írásos anyag, amely a Társaság honlapjára is felkerült, és az ehhez kapcsolódó elnöki szóbeli kiegészítések, a bizottságok elnökeinek jelentései alapján a Társaság évi munkájának mérlege az alábbiakban összegezhetõ:

Az MHTT vezetése, választott szervei és szakosztályai az alapszabályban meghatározottak szerint, támaszkodva a másfél évtizedes tapasztalatokra, végezték tevékenységüket. A Társaság töretlenül követte az alapítók szándékát, összefogta a hadtudomány, a katonai mûszaki tudományok, sõt a biztonság és a védelem kérdéskörébõl egyre többet vállaló kapcsolódó tudományterületeken szervezõdõ kollektívákat, mindazokat a kutatókat, szakembereket, akik önkéntes alapon gyarapítani tudják a tudomány tárházát.

A társaság 2005-ben eredményesen tevékenykedett. Tartalmi és szervezõ munkája: a biztonsággal, a honvédelemmel, az önkéntes haderõ fejlesztésével; a NATO-tagsággal járó kötelezettségek teljesítésével; a jövõ kihívásait figyelembe véve, a katonai erõk újszerû alkalmazásának kérdései köré összpontosultak.

A Társaság szervezeti élete rendezett volt. A választott vezetõ szervek az alapszabályban meghatározott elvek és feladatok szerint végezték munkájukat. Javult az információáramlás, köszönhetõ ez elsõsorban annak, hogy nagymértékben támaszkodtunk az internetre, az e-mail levelezésre. Az elnökség kéthavonta, az IB általában havonta ülésezett. A bizottságok, amelyeknek elnökei részt vettek az elnökség és az IB ülésein, szükség szerint ültek össze.

A Társaság szakmai tevékenységének nagy része a nagyfokú önállósággal rendelkezõ szakosztályokban valósul meg. Ezért az elnökség és az IB erõfeszítése arra irányult, hogy keretet, feltételt biztosítson a szakosztályok tevékenységének. A szakosztályok – egy tudományágat, szakterületet képviselve – a központi rendezvények mellett, saját hatáskörben tervezték rendezvényeiket (évente 3–4 szakosztály ülést, rendezvényt tartottak).

Az MHTT elnöksége a küldöttgyûlés által jóváhagyott program szerint szervezte rendezvényeit. A rendezvények témáinak megválasztásával arra törekedett, hogy olyan kérdések kerüljenek feldolgozásra, amelyek szorosan kapcsolódnak a honvédség feladataihoz. Ezt szolgálta a tudomány ünnepe rendezvények sorában november 3-án A katonai erõ újszerû alkalmazása a 21. század elején címmel rendezett konferencia a Vezérkar, a ZMNE és a Társaság közös szervezésében. A közel 200 fõ részvételével megtartott konferencián elhangzott több mint 30 elõadás, hozzászólás – amelyek a katonai erõk alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdéseket rendszerezõ igénnyel vázolták – megjelent a Hadtudomány 2005. évi 4. számában. A kiemelt rendezvény mellett a Társaság elnöksége a szakosztályok által szervezett több olyan konferencia rendezésében is közremûködött, amelyek témája általános, a Társaság egészét érintõ volt.

A Társaság élete, mûködése, kapcsolatai bõvítése révén nyitottabb lett. Hazai kapcsolatai széleskörûen és egyre jobban bõvülnek, tartalmasabbá válnak. Kiemelten jó a kapcsolatunk a HM és a VK szervekkel és az otthont adó, az oktatás és a hadtudományi kutatás bázisát képezõ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel, továbbá a Katasztrófavédelem Országos Parancsnokságával, a Stratégiai Védelmi Kutatóközponttal, a Biztonságpolitikai Szakkollégiummal és a Magyar Rendészettudományi Társasággal. Mindezek lehetõséget biztosítanak a tapasztalatcserére és bizonyos témák közös vagy megosztott kutatására. A nemzetközi kapcsolatok terén – elsõsorban anyagiak miatt – érdemi elõrelépést ebben az évben sem tudtunk tenni.

A propaganda és a sajtómunka területén a kitûzött célokat és feladatokat a Társaság alapvetõen teljesítette. Rendszeres tájékoztatást adtunk a Társaságnál folyó munkáról, amiben jelentõs szerepe volt a honlapunk korszerûsítésének. Arra törekedtünk, hogy az országos szintû szervek vezetõit, képviselõit a hadtudományi kutatás területén végzett munkánkról és feladatainkról, továbbá az együttmûködési lehetõségekrõl tájékoztassuk.

A Társaság életének, mûködésének és eredményeinek bemutatásában jelentõs szerepet töltött be – a katonai sajtó egészében is elismert Hadtudomány, az MHTT fóruma. A beszámolás évében négy szám jelent meg, méghozzá úgy, hogy a 4. szám, amelyben közreadtuk a nagy elismertséggel fogadott, a katonai erõ újszerû alkalmazásáról szóló novemberi konferencia teljes anyagát. A kiadványt, amely fórumot kínál katonai, biztonsági és más tudományos elemzések számára, a Társaság tagjai kapják, terjesztése révén azonban gyakorlatilag az ország minden részében jelen van.

A Társaság anyagi helyzete és gazdálkodása a 2004. évihez hasonlítható. Legfõbb bevételi forrásaink a HM által biztosított 5 millió forintos támogatás, a Hadtudományi Alapítvány kamatai, az MTA támogatásából 830 ezer forint, a tagdíjból befolyt 840 ezer forint, az adó 1 % felajánlásából 330 ezer forint. A bevétel évek óta csak arra elég, hogy a Társaság megõrizze mûködõképességét. Ez azt jelenti, hogy megjelentessük a folyóiratot, kiadjunk legalább egy Tanárky-díjat, az alkalmazottakat és a pályázatokat szerényen díjazzunk. Anyagi gondjaink rendezésére – az eddigi források megtartása mellett – több kitörési pont kínálkozik: szponzorok felkutatása és megnyerése; pályázatok elnyerése, nem utolsó sorban a Társaság tagjainak közremûködésével más források felkutatása.

A beszámoló a Társaság 2006. évi törekvései között – amelyre zárszavában az MHTT elnöke is utalt – hangsúlyozza: A Magyar Hadtudományi Társaság 2006-ban is – mint évek óta – kettõs közelítésben alakítja ki éves tervét: meg kívánja szilárdítani a helyét a magyar tudományos közéletben, folytatva az alapszabályban meghatározott tevékenységet, ápolva az immár másfél évtizedes hagyományokat, ugyanakkor fenn kívánja tartani a nagyon kényes pénzügyi egyensúlyt.

Kiemelt központi rendezvényként készít elõ egy aktuális NATO-témájú konferenciát, amely kapcsolódik a Hadtudományban megjelent véleményekhez (Hadtudomány, 2005/2., 3; 2006/1–2. sz.).

A 2006. évi munkaterv végrehajtása mind a szakosztályok, mind a Társaság szintjén nagy erõfeszítéseket követel meg mindenkitõl. Az elnökség kéri a Társaság tagjait, hogy tevékenységükkel járuljanak hozzá a terv sikeres teljesítéséhez, tartalmas és eredményes szakmai tudományos munka végzéséhez.

H. I.

Egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek
közhasznú egyszerûsített beszámolójának mérlege
2005. év

Budapest, 2006. február 7-én.

Dr. Nagy László s.k. a szervezet vezetõje

Jóváhagyta: az MHTT 2006. március 31-ei küldöttgyûlése.

 

Egyszeres könyvvitelt vezetõ  egyéb szervezetek
közhasznú egyszerûsített beszámolójának eredménylevezetése
2005. év

Tájékoztató adatok

Budapest, 2006. február 7.-én.

Dr. Nagy László s.k. a szervezet vezetõje

Jóváhagyta az MHTT 2006. március 31-ei küldöttgyûlése.

 

Költségvetési támogatás felhasználása

Budapest, 2006. február 7-én.                                               

Jóváhagyta: az MHTT 2006. március 31-ei küldöttgyûlése.

Készítette: Bóné Sándorné

 

Magyar Hadtudományi Társaság 2006. március 31-én megtartott küldöttgyûlésének érdemi (nem ügyrendi) határozatai

1/2006. számú határozat
(Jegyzõkönyv 8. oldal 3. bekezdés)

„A küldöttgyûlés a beszámolókat az elnök szóbeli kiegészítésével együtt egyhangúlag elfogadta”

2/2006. számú határozat
(Jegyzõkönyv 8. oldal 5. bekezdés)

„A küldöttgyûlés az MHTT 2005. évi közhasznúsági jelentését 68 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el.”

3/2006. számú határozat
(Jegyzõkönyv 9. oldal 3. bekezdés)

„A küldöttgyûlés 57 igen szavazattal választotta meg dr. Antal Erikát az MHTT gazdasági ügyekért felelõs elnökhelyettesének.”

4/2006. számú határozat
(Jegyzõkönyv 9. oldal 6. bekezdés)

„A küldöttgyûlés a Társaság 2006. évi munkatervét, az elhangzott kiegészítés figyelembe vételével, egyhangúlag elfogadta.”

5/2006. számú határozat
(Jegyzõkönyv 10. oldal 2. bekezdés)

„A küldöttgyûlés egyhangú szavazással az MHTT éves tagdíját 2007. január 1-jétõl aktív tagjainak 3000 Ft-ban, nyugdíjas és egyetemi hallgató tagjainak 1500 Ft-ban állapította meg.”

A Magyar Hadtudományi Társaság 2006. évi beszámoló küldöttgyûlése jegyzõkönyvének teljes szövege a Társaság titkárságán megtekinthetõ elõzetesen egyeztetett idõpontban.

Dr. Nagy László s.k.
az MHTT elnöke

 

« 2006/1-2. Tartalom