Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

"A Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője"
cím odaítélésének rendje

Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án elfogadott szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) mellékletét képezi és összhangban van annak megállapításaival.

A cím tartalma és célja

Az MHTT saját tagjai presztízsének növelése és szakmai kompetenciájának garantálása céljából a hadtudomány, valamint a kapcsolódó tudományágak magas színvonalú képviselete érdekében az arra alkalmas személyek részére "A Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője" címet adományozhatja.

A cím odaítélésének célja olyan szakértői csoport létrehozása, amelynek tagjai felkészültségüknél fogva illetve tudományterületük iránti elkötelezettségüknek köszönhetően a szakterületüket érintő kérdésekben tanácsadóként, szakértőként szükség esetén rendelkezésre állnak. A cím elnyerése egyúttal magas szakmai elismerést is jelent az MHTT azon tagjai számára, akik a feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.

A cím elnyerésére az MHTT azon tagjai pályázhatnak, akik a cím odaítélésének célját elfogadják, valamint nincs tagdíj-elmaradásuk. Az eljárási díj és a plasztikkártya kiállításának díja a küldöttgyűlés által megállapított teljes tagdíj kétszerese, amit az MHTT bankszámlájára való átutalással, vagy a titkárságon készpénzfizetéssel, illetve a titkárságon beszerezhető postautalvánnyal kell befizetni.

A jelentkezés feltétele, hogy a cím elérésére pályázó személy szerepeljen az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) nyilvántartásában.

A cím odaítélésének rendje

"A Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője" cím az alábbi szabályok szerint kerül odaítélésre.

Az okmányokat teljes körűen és megfelelően kitöltve az MHTT titkárságára (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11, levélcím 1581 Budapest, Pf.15.) kell benyújtani levélben vagy személyesen. A hiányosan beérkezett okmányokat a titkárság visszaküldi a jelentkezőnek, akiazt hiánypótlás után - újabb eljárási díj megfizetése nélkül - ismételten benyújthatja.

A benyújtott jelentkezési lapokat az MHTT titkársága veszi nyilvántartásba, arról tájékoztatja az illetékes szervezeti egység vezetését.

Tudományos fokozattal (PhD, CSc, DSc) rendelkezők esetén:

A cím odaítéléséhez írásbeli kérelmet kell benyújtani az MHTT elnökségéhez, a kérelemhez csatolni kell a jelen okmány mellékletét képező adatlapot, a tudományos fokozat megszerzését igazoló doktori oklevélnek a kiállító szervezet által hitelesített fénymásolatát, valamint az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat fénymásolatát.

Tudományos fokozattal nem rendelkezők esetében:

- a cím odaítélésére irányuló írásbeli kérelmet kell benyújtani az MHTT elnökségéhez;

a kérelemhez csatolni kell a jelen okmány mellékletét képező adatlapot, a kérelmet benyújtó személy szakmai, tudományos életrajzát, publikációs jegyzékét, előadásainak jegyzékét, valamint az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat fénymásolatát;

- a pályázónak nyilvános bemutatkozó előadást kell megtartania az intéző bizottság döntése alapján az MHTT azon szervezeti egységében, ahová a kutatási területe tartozik. Az előadást az IB által felkért, minimum három tagból álló ad hoc bizottság értékeli, amelyben képviselve van az érintett szervezeti egységen kívül az MHTT elnöksége is. A jelentkezési okmányok és az előadás alapján a bizottság ajánlást ad, hogy az elnökség a szakértői címet ítélje oda a pályázónak. Az ajánlást az MHTT elnökségéhez kell továbbítani.

- Az ad hoc bizottság a jelölt előadói vagy tudományos tevékenységének hiányosságai miatt az ajánlás kiadását megtagadhatja, amiről tájékoztatja - az intéző bizottságon keresztül - az MHTT elnökségét. Az ajánlás megtagadása a további eljárás folytatását kizárja, a szakértői cím megszerzésére irányuló kérelmet az elnökségnek első fokon el kell utasítania.

- Elutasítás esetén az MHTT elnökéhez fellebbezést lehet benyújtani, aki a fellebbezést az MHTT etikai bizottsága útján kivizsgáltatja és új eljárást rendelhet el, vagy elutasíthatja a fellebbezést. Elutasítás esetén további jogorvoslatnak nincs helye. Az elutasított pályázó az elutasítástól számított két év múlva pályázhat újra.

A beérkezett kérelem értékelése alapján az MHTT elnöksége állást foglal a cím odaítéléséről és a jelentkezőt értesíti az elnökség határozatáról, pozitív döntés esetén megküldi a címet igazoló tanúsítványt.

Az a személy, aki megszerezte a címet, jogosult szakértői minősítését a tudományos közéletben szokásos módon, névjegyén, önéletrajzában "A Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője" szöveggel feltüntetni.

Az MHTT titkársága a szakértők névjegyzékét a szakértők által megadott elérhetőségekkel, kutatási területekkel az MHTT honlapján feltünteti, a szakértők névsorát az érdeklődők számára rendelkezésre bocsátja, illetve ajánlja szakértőit. A szakosztályok, tagozatok és klubok a saját honlapjukon az adott szervezeti egység kutatási körébe tartozó szakértők névsorát,elérhetőségüket és kutatási területüket feltüntethetik.

A szakértői cím visszavonásig érvényes és a szakértő mindaddig jogosult azt használni,ameddig tagsági viszonya az MHTT-vel fennáll. A tagsági viszony megszűnésével a szakértőt az MHTT elnöksége harminc napon túl törli a szakértői listáról. Az MHTT elnöke levélbenértesíti erről az érintettet és egyben felkéri a szakértői igazolvány visszaszolgáltatására.

Az MHTT elnöksége - saját kezdeményezésére, vagy az illetékes szervezeti egység javaslatára, az etikai bizottság állásfoglalásának birtokában - egyszerű többséggel jogosult a szakértői listáról való törlésre minden olyan szakértő esetében, akinek szakmai tevékenységével kapcsolatban súlyos, bizonyítható kifogások merülnek fel, illetve akinek magatartása megsértette a tudományos közéletben elfogadott normákat.

A döntéssel kapcsolatban fellebbezni az MHTT elnökéhez lehet, aki a fellebbezést - véleményezésre - átadja az MHTT etikai bizottságnak. Az EB a fellebbezést megvizsgálja, javaslatát a soron következő küldöttgyűlés elé terjeszti a döntés meghozatala céljából. A fellebbezésről a küldöttgyűlés egyszerű többséggel dönt.

A szakértő tevékenységét saját nevében végzi. A szakértő és a szakértésre felkérő közötti jogviszonyban az MHTT semmilyen szerepet nem tölt be.

Az MHTT szakértői listájának karbantartása a titkárság feladata, a lista változásairól az elnökséget évente tájékoztatni kell.

A szervezeti egységek az évente készülő beszámolójukban térjenek ki az adott szervezetiegységhez tartozó szakértők tevékenységére is.

Jelen szabályzót a Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége utoljára 2014. április 11-ei ülésén módosította.

Budapest, 2014. január 11-én,

Az MHTT elnöksége

Megj.: A szakértői igazolvány előállításának díja 2013. január 1-től 5000 Ft.

Az adatlap letölthető a Dokumentumok menüpont alatt feltöltött szabályzó mellékleteként.

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2013 Magyar Hadtudományi Társaság