Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT pályázati felhívása a 2009. évre

 

A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége - a küldöttgyűlés határozata értelmében, a jóváhagyott éves munkatervvel és költségvetési tervvel összhangban - pályázatot hirdet tanulmányok, elemzések megírására.

A pályázat meghirdetésének célja a Társaság tagságának aktivizálása, a tudományos tevékenység és mindenekelőtt a kutatás ösztönzése, publikálásra alkalmas, és elsősorban a gyakorlatban is hasznosítható anyagok készítése, a tagság önmegvalósítási lehetőségeinek bővítése.

A pályázat keretében a következő tudományos illetve kutatási témaköröket tartjuk célszerűnek feldolgozni:

 • a hadtudomány fogalmában, tartalmában bekövetkezett változások, az aktuális problémák;
 • a biztonság modern értelmezése és aktuális problémái;
 • a haderőfejlesztés időszerű kérdései és azok megoldásának lehetőségei;
 • a védelmi, illetve stratégiai tervezés, és ezen belül a haderőtervezés aktuális kérdései;
 • a háborúval kapcsolatos elméletek változásai a jelenlegi kihívások fényében és ezek gyakorlati megvalósításának kérdései;
 • a terrorizmus, a gerilla-hadviselés és az ellenük vívott küzdelemben alkalmazható eljárások, módszerek és eszközök;
 • a katonai vezetés időszerű kérdései és eljárásai;
 • a logisztika előtt álló feladatok és azok lehetséges megoldásai;
 • a haditechnikai és technológiai fejlesztés szükségessége, egyes területek legégetőbb problémái és azok megoldása;
 • informatika a védelmi szférában;
 • a rendvédelem, a katasztrófavédelem és más speciális terület fejlesztésének kérdései;
 • a humán erőforrás-gazdálkodás napjainkban és a közeli jövőben;
 • a társadalom és a hadsereg - a fegyveres erők demokratikus ellenőrzése;
 • az önkéntes tartalékos rendszer szükségessége és kialakításának lehetőségei,
 • a hadtudomány és a hadijog helyzete, változásai a 21. században.

A pályázaton a Társaság tagjai egyénileg, vagy csoportosan vehetnek részt, kifejezetten ezen pályázat céljára készített, eredeti, ebben a formában más helyre be nem nyújtott tanulmányokkal.

A pályázat elsősorban a kiírásban szereplő (esetleg önálló kezdeményezés alapján választott, de a Hadtudományi Társaság illetve szakosztályai profiljába tartozó) téma kidolgozására irányuljon. Lehet komplex jellegű, de foglalkozhat a téma egy-egy részterületével is. A pályázat jeligés, ily módon megőrzi a pályázó személyiségének anonimitását a pályamunka elbírálásának befejezéséig.

Elnyerhető díjak (bruttó):

     I. díj - 80 ezer Ft.;

    II. díj - 60 ezer Ft.,

   III. díj - 40 ezer Ft.

A beérkezettek pályamunkáknak legfeljebb fele díjazható, továbbá a díjak megoszthatóak. Az elnökség az egyes szakmai területek kiemelkedő alkotásait különdíjban részesítheti.

A pályaművek terjedelme ne haladja meg a három szerzői ívet.

A pályamunkák beadási határideje (postabélyegző alapján): 2009. október 16-a.

A jeligével ellátott pályamunkákat két nyomtatott (gépelt) példányban és egy elektronikus adathordozón (lemezen, vagy CD-n) kell benyújtani a Társaság titkárságára. Csatolni kell hozzá egy zárt borítékot, amelyen kívül fel kell tüntetni a jeligét, belül, pedig a szerzőre vonatkozó adatokat (név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme, vagy szolgálati helyének postacíme, adószáma, TAJ-száma, nyugdíjas törzsszáma, átutalási számla száma).

A pályaműveket az elnökség által felkért szakértők bírálják el.

A díjazott pályázatok hasznosításáról a Társaság dönt a szerzők egyetértésével. Az arra alkalmas pályázatok - függetlenül a díjazás tényétől - esetleges átdolgozás után a Hadtudomány című folyóiratban is közlésre kerülhetnek. Minden pályamunka - a szerzővel való előzetes egyeztetés után - átadásra kerülhet a hasznosításában érdekelt szervek részére.

A pályázat kiírásának feltételeit, a pályázati rendszer célját, az alkalmazott eljárásokat és más, szükséges tudnivalókat az MHTT elnöksége által jóváhagyott szabályozó (a Magyar Hadtudományi Társaság Pályázati rendszere) tartalmazza.

 

Az MHTT 2008. évi tudományos cikkpályázatának eredménye »

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | ©2009 Magyar Hadtudományi Társaság