Levél az MHTT részére

A HADTUDOMÁNY CÍMŰ FOLYÓIRAT SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 A szerkesztőbizottság működését rögzítő szabályozás általános elveket és módszereket tartalmaz. A testületi munkában és a folyóirat szerkesztésében az általános előírások rugalmas és alkotó alkalmazása nélkülözhetetlen.

 I. FEJEZET
A folyóirat általános leírása és rendeltetése

1. A Magyar Hadtudományi Társaság (a továbbiakban: Társaság) által alapított, a Társaság elnökségének felügyeletével kiadott HADTUDOMÁNY című folyóirat a 8/2013. küldött gyűlési határozat értelmében az Társaság és az MTA HB közös kiadványa. A lap évi négy B5 formátumú nyomtatott és egy folyamatos feltöltésű on-line változatban megjelenő független, önállóan működő, nyílt terjesztésű periodika. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium B/FL/28/1991 számú okiratával nyilvántartásba vett, ISSN1215-4121 (nyomtatott változat) és ISSN 1588-0605 (on-line változat) regisztrációs számú kiadványok felelős kiadója a Társaság elnöke.

A folyóirat – a védelmi szektor sajtójához kapcsolódóan, azzal együttműködve – a széleskörűen értelmezett hadtudomány és katonai műszaki tudományok keretében működő, honvédelmi értékeket kifejező elméleti jellegű kiadvány. Átfogja a had-tudomány minden területét és integrálja azoknak a tudományoknak az eredményeit is, amelyek kapcsolódnak a honvédelem kérdéseihez.

2. A folyóirat eszköz arra, hogy bemutassa a Társaság (annak vezetőszervei, szakosztályai és tagjai), illetve a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottsága (MTA HB) elméleti és gyakorlati munkájának eredményeit, reprezentálja tudományos tevékenységét.  Mint minősített publikációs felület, főként a lektorált rovataiban megjelenő cikkekkel szolgálja az MTA minősítési rendszerét. Egyidejűleg fórum a Társaság tagjai és mindazok számára, akik véleményükkel, javaslataikkal hozzá kívánnak járulni a hadtudomány gazdagításához. Fórum továbbá a Társaság tagjai részére ismereteik bővítéséhez, kutatásaik segítéséhez, szakmai véleményük terjesztéséhez, publikálásához.

A HADTUDOMÁNY eszköz arra is, hogy a Társaság eredményei a nyilvánosság előtt megmérettessenek. Ebből következik, hogy szerzői elsősorban a Társaság soraiból kerülnek ki, hiszen a közösség eredményei a tagság részeredményeiből tevődnek össze. A hadtudomány gazdagítása, a szerzői kör bővítése, nem utolsó sorban a Társaság vonzáskörének kiterjesztése érdekében a szerkesztés során fel kell karolni a honvédelem iránt érdeklődő és azért tenni akaró és tudó állampolgári kezdeményezéseket is.

3. A folyóirat hozzá kíván járulni a hadtudomány és annak alkotó elemei fejlesztéséhez, a honvédelem és a biztonságpolitika elméleti hátterének gazdagításához. Segíteni kívánja a tudományos gondolkodás fejlődését, a honvédelem állami feladatainak teljesítését, fórumot biztosít minden, a hadtudományt gazdagító, szakmailag megalapozott, konstruktív írásnak.

A folyóirat főbb témaköreit és feladatait – amelyek egyben a szerkezetét is meghatározzák – a rovatrend tartalmazza. A lap rendeltetése:

 • A honvédelmi és biztonságpolitikával, a honvédelemmel kapcsolatos kérdések, a nemzetközi és a hazai biztonságpolitikai folyamatok, események elemzése, mindezek katonai vonatkozásait vizsgáló és bemutató cikkek, tanulmányok közreadása, a fontosabb biztonságpolitikai eseményeket és rendezvényeket értékelő, azok megállapításait bemutató írások publikálása.
 • A hadtudomány eredményeinek ismertetése, hatásainak érzékeltetése, a tudomány ápolása és gazdagítása. Ezen belül helyt ad minden olyan írásnak, amelyek a hadtudomány eredményeivel, ismeret- és intézményrendszerével, valamint kutatási módszereivel, tapasztalataival foglalkoznak. Felvállalja a honvédelem fejlesztésének, a hadügy ismeretanyagának és alkalmazása kérdéseire irányuló kutatások eredményeinek közreadását, valamint a kutatómunka tapasztalatainak általánosítását.
 • A honvédelem alapelveivel és célkitűzéseivel összhangban levő hatékony honvédelmi rendszer létrehozásával, a katonai védelem és az azt végrehajtó fegyveres erő alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések közreadásában való részvétel.
 • A hadművészet szintjei szerint vizsgált harcászati, hadműveleti és hadászati tevékenységek, valamint a béke- és a háborús vezetés általános és szakterületi (összfegyvernemi, fegyvernemi) kérdéseinek kimunkálásában és az ezzel kapcsolatos gyakorlati eljárások kivitelezése módszereinek ismertetésében való részvétel.
 • A Társaság életének, ezen belül a szakosztályok és a tagság munkájának a bemutatása. Tájékoztat a Társaság rendezvényeiről, elnökségi, bizottsági munkamegbeszélésekről, szakosztályok rendezvényiről, műhelymunkák eredményeiről és a jövőt illető tervekről. Közreadja a közérdeklődésre számot tartó, a tudományos életre vonatkozó, azt érintő, befolyásoló okmányokban, határozatokban, állami döntésekben megjelenő fontosabb információkat.
 • A szerzői kör bővítése, a tudományos élet élénkítése érdekében a folyóirat helyt ad a közérdeklődésre számot tartó, a hadtudomány kérdésköreit érintő vitáknak.

A folyóirat alkalmas eszköz arra is, hogy a Társaság eredményei alapján megfogalmazott ajánlásokat az állami és a katonai vezetés számára továbbítsa és viszont: a katonai vezetés megossza gondjait, gondolatait az olvasókkal, megfogalmazza igényeit és elvárásait a Társasággal szemben.

A folyóirat meghatározó szerepet kíván betölteni a Társaságon belüli kommunikációban és a társasági munka koordinálásában. Külső terjesztése révén fontos közvetítő, kapcsolatépítő szerepet vállal a honvédelem ügyét támogató hazai (egyesületekkel, szervezetekkel) társaságokkal. Ezzel szolgálja az együttműködést, információcserét.

A folyóirat fontos feladata a külföldi katonai szakirodalomban közreadott anyagok, cikkfordítások megjelentetése is. A kutatók segítése céljából bibliográfiákat, annotációkat, cikkismertetéseket, összefoglalókat, könyvismertetéseket közöl. Tájékoztat a külföldi hadtudományi társaságokról, a meghívásokról, a tudományos élet jeles évfordulóiról.

A nyomtatott és az elektronikus folyóirat rovatai

 • BIZTONSÁGPOLITIKA (globális és regionális biztonsági kihívások; nemzetközi kapcsolatok; nemzetközi erőviszonyok; katonai és politikai szervezetek).
 • HADÜGY (a hadtudomány tárgya, tudomány-rendszertani helye; a hadtudomány fejlődése és művelői; katonai elméletek a különböző korokban; a 21. század honvédelemmel szembeni kihívásai).
 • HADIJOG (jogállás; katonai büntetőjog; katonai jogalkalmazás; nemzetközi hadijog; nemzetközi szerződések, egyezmények jogi háttere).
 • HADITECHNIKA (katonai műszaki tudományok; a harc megvívásának műszaki-technikai háttere; haditechnikai fejlesztés, képzés; új technikai eszközök alkalmazásának tapasztalatai).
 • HUMÁNPOLITIKAI SZAKTEVÉKENYSÉGEK (humánerőforrás-gazdálkodás; humánerőforrás-fejlesztés; humán-szolgáltatások; biztonságtechnika és munkabiztonság; szervezeti kommunikáció; katonai társadalomtudományok [katonai szociológia, katonai pedagógia, katonai pszichológia, kultúraközi kommunikáció]).
 • KATONAI MŰVELETEK (harcbiztosítás; harctámogatás; katonai műveletek szintjei, azok tervezése, irányítása, vezetése és végrehajtásának tapasztalatai; harctámogató szaktevékenységek; katonai vezetés, szervezés; a katonai vezető; a vezetés szintjei és eszközrendszere, technikai biztosítása; a haderő-szervezés elvei és tapasztalatai; katonai képzés, kiképzés, nevelés).
 • NEMZETBIZTONSÁGI SZAKTEVÉKENYSÉGEK (katonai és polgári hírszerzés, elhárítás; a szaktevékenységek technikai biztosítása; a műveletek jogszabályi háttere).
 • RENDVÉDELEM és KATASZTRÓFAVÉDELEM (rendőri, terror-elhárítási, büntetés-végrehajtási, polgári védelmi szervezetek és szaktevékenységek; rendvédelmi műveletek; jogszabályi háttér).
 • VÉDELEMGAZDASÁG és LOGISZTIKA (az ország védelmi felkészítése; gazdasági és védelmi potenciál, védelmi-infrastruktúra; katonai javítási, szállítási, raktározási kapacitások; katonai egészségügy).
 • FÓRUM (interjú, tudósítás, recenzió stb.). Megj.: Nem lektorált rovat.

II. FEJEZET
A szerkesztőbizottság összetétele, funkciója, tagjainak megbízása, szerep- és
feladatköre

1. A folyóirat irányításában és szerkesztésében meghatározó szerepe van a szerkesztőbizottságnak (SZB), ezért annak összetételét a folyóirat jellegével és a szakosztályok által művelt területekkel összhangban kell kialakítani. Az SZB áll:
- az elnökből (a Társaság alelnöke),
- az elnök helyetteséből (a főszerkesztő),
- a szerkesztőbizottsági tagokból (ideértve az MTA HB delegáltját is).

Az SZB összetétele módosítható, létszáma azonban legfeljebb 12 fő. Az SZB tagjait a testületben való közreműködésre a Társaság elnöke kéri fel (illetve menti fel) a szakosztályok javaslatai alapján.

2. Az SZB elnöki teendőit − az Társaság alapszabálya szerint − a Társaság alelnöke látja el. A folyóirat pályázat útján kiválasztott főszerkesztőjével – az elnökség jóváhagyásával − a Társaság elnöke köt szerződést.

3. Az SZB a folyóirat szerkesztésének kollektív irányító testülete, amely irányító szerep- és feladatkörét a testület ülésein, a közös vita eredményeként hozott határozataival gyakorolja, és a bizottság tagjainak a szerkesztésben való cselekvő részvételével valósítja meg. Testületként rendszeresen értékeli a folyóirat eredményeit és meghatározza fejlesztésének irányait; megvitatja, és szerkesztési alapként jóváhagyja a HADTUDOMÁNY soron levő lapszámának tervezett tartalmát. A szerkesztésben való cselekvő részvétel azt jelenti, hogy a bizottság tagjai − szakterületeiket képviselve − folyamatosan részt vesznek a szerkesztés előkészítő fázisában, a folyóirat szervező munkájában, a tudományos közlemények lektorálásában.

4. Az SZB-tagság személyre szóló megbízás. Az SZB tagjai a testületben végzett munkájukat, szakterületük képviseletét, a főszerkesztő munkájának szakmai segítését, a cikkek lektorálásában való közreműködést társadalmi feladatként látják el. A folyóirat impresszumában az SZB tagjainak megnevezése jelöli az adott személy felelősségét, részvételét a szerkesztésben, ugyanakkor munkája elismerését is kifejezi.

5. Az SZB elnöke felel azért, hogy a folyóirat, illetve annak elvi irányító szerve, az SZB, a Társaság alapszabálya, etikai kódexe és az MTA HB iránymutatása alapján a jelen működési szabályzat szerint tevékenykedjen. Az SZB elnöke vezeti a bizottság munkamegbeszéléseit. A munkamegbeszélések között a főszerkesztővel tartott napi kapcsolat útján figyelemmel kíséri a szerkesztés menetét, részt vállal a soron levő nyomtatott és elektronikus lapszámok előkészítésében. Az SZB munkamegbeszéléseit követően tájékoztatja a Társaság elnökét a tanácskozás lényegéről, a fontosabb döntésekről. Évente beszámol az elnökségnek a folyóirat és az SZB munkájáról.

6. A főszerkesztő (az SZB elnökhelyettese)
- Szervezi az SZB munkáját, előkészíti (az elnök távollétében levezeti) a munkamegbeszéléseket, elkészíti az arról szóló emlékeztetőt, gondoskodik arról, hogy a szerkesztés folyamatában érvényre jussanak az SZB döntései. Kapcsolatot tart az SZB elnökével és tagjaival.
- Ellátja a folyóirat nyomtatott és elektronikus lapszámainak szerkesztésével és kiadásával kapcsolatos feladatokat: tervezi, szervezi és szerkeszti a folyóirat soron levő lapszámaiban megjelenésre tervezett tanulmányokat, cikkeket, figyelemmel kíséri a kéziratok nyomdai előkészítését, ellenőrzi a lapszám nyomdai kivitelezését és az előállítására vonatkozó határidők betartását.
- Az elektronikus lapszám webmesterével egy személyben tartja a kapcsolatot (imprimálja az elektronikus kiadványt).
- Kérésre igazolást ad ki szerzőknek publikációjuk tervbe vett megjelentetéséről, amennyiben az anyagot az elvárt formában, a szükséges kiegészítésekkel (kellékekkel) együtt leadták és azt a lektorok megjelenésre javasolják.

7. A bizottság tagjainak feladatai:
- a szakterület képviselete az SZB munkamegbeszélésein, a napirendre tűzött anyagok vitáiban és az állásfoglalás kialakításában való részvétel;
- szervezik vagy személyesen végzik a cikkek lektorálását, részt vesznek az eltérő vélemények egyeztetésében, a közlést elősegítő munkában;
- figyelemmel kísérik az általuk képviselt szakterület irodalmát;
- gondoskodnak arról, hogy a szakosztályok közérdeklődésre számot tartó munkáiról, a fontosabb rendezvényekről, az újszerűségeket tükröző elgondolásaikról rövid, tájékoztató jellegű közlemények jelenjenek meg.

8. Eleget téve az MTA követelményeinek és a magyar tudományos élet elvárásainak,
a HADTUDOMÁNY rovataiban megjelenő tudományos közleményeket két független lektorral lektoráltatni kell. (Kivételt képeznek a Fórumban megjelenő interjúk, tudósítások, recenziók.) Doktoranduszok esetében az illető témavezetőjének (tudományos vezetőjének) megjelentetésre vonatkozó ajánlását elfogadjuk egyik lektori véleményként. Lényeg a szakmai követelményeknek való megfelelés és a közlésre való alkalmasság biztosítása. A lektori véleményeket (témavezetői ajánlást) a főszerkesztő a cikkel együtt archiválja.

III. FEJEZET
A szerkesztőbizottság testületi munkája

1. Az SZB lapszámonként tart munkamegbeszélést, a következő állandó napirendi pontokkal:
- a beérkezett cikkek, és a szerkesztőbizottság tagjainak javaslata alapján kialakítja a folyóirat következő lapszámának tartalmát;
- a főszerkesztő értékelésében áttekinti az előző (megjelent) lapszám tartalmát és a szerkesztéssel kapcsolatos tapasztalatokat.
- A főszerkesztő beszámol az online változatban közreadott cikkekről.

2. Az állandó napirendek mellett az SZB minden tagja kezdeményezheti közérdekű témák megtárgyalását.

3. Az elnök és a főszerkesztő döntése alapján az ülésre meghívhatók külső érdeklődők,
szerzők, az együttműködésben érintett szervek vezetői. A Társaság elnöke minden bizottsági megbeszélésről értesítést kap.

4. A megbeszélést követően az arról készült emlékeztetőt és annak mellékleteit a Társaság elnöke és az MTA HB titkára megkapja.

5. Az SZB munkamegbeszélésén a vitás vagy állásfoglalást igénylő kérdésekben az SZB tagjai szótöbbséggel döntenek, amelyeket az emlékeztető tartalmaz.

A folyóirat leírását és az SZB működési szabályzatát tartalmazó okmányt az Társaság tisztújításával összhangban – a tapasztalatokat és az új vezetés által támasztott követelményeket figyelembe véve – pontosítani kell.

Az SZB Működési Szabályzatát az SZB 2013. június 6-án tartott ülésén megvitatta. A kapott észrevételek átvezetése után a jelen dokumentumot az SZB elnöke és a főszerkesztő véglegesítette, és aláírásával hitelesítette.

 

Dr. Király László                                                                          Dr. Bertalan György

 

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2013 Magyar Hadtudományi Társaság