Levél az MHTT részére

BEMUTATKOZÁS:
A FOLYÓIRAT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A Magyar Hadtudományi Társaság (a továbbiakban: Társaság) által 1990-ben alapított HADTUDOMÁNY folyóirat 2013 márciusától a Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságának (MTA HB) közös kiadványaként jelenik meg.

A folyóirat magyar nyelven, angol tartalmi kivonattal (Abstract), évente négy nyomtatott és egy elektronikus lapszámmal megjelenő, független, önállóan működő, nyílt terjesztésű periodika. Szerkesztését kollektív irányító testület, az alapító szervezetek által delegált tagokból álló szerkesztőbizottság (SZB) végzi. A folyóirat felelős kiadója az Társaság elnöke.

A folyóirat – a védelmi szektor sajtójához kapcsolódóan, azzal együttműködve – a széleskörűen értelmezett hadtudomány és katonai műszaki tudományok keretében működő, honvédelmi értékeket kifejező elméleti jellegű kiadvány. Átfogja a hadtudomány minden területét, integrálja azoknak a tudományoknak az eredményeit is, amelyek kapcsolódnak a honvédelem kérdéseihez, elsődlegesen a közszolgálatban szorosan kapcsolódó rendészettudomány és közigazgatás tudomány területéről.

A folyóirat eszköz arra, hogy bemutassa a Társaság (annak vezetőszervei, szakosztályai és tagjai) és az MTA HB elméleti és gyakorlati munkájának eredményeit, reprezentálja tudományos tevékenységét.  Minősített publikációs felületként, a lektorált rovataiban megjelenő cikkekkel szolgálja az MTA minősítési rendszerét.

A nyomtatott és az elektronikus folyóirat rovatai

  1. BIZTONSÁGPOLITIKA (globális és regionális biztonsági kihívások; nemzetközi kapcsolatok; nemzetközi erőviszonyok; katonai és politikai szervezetek).
  2. HADÜGY (a hadtudomány tárgya, tudomány-rendszertani helye; a hadtudomány fejlődése és művelői; katonai elméletek a különböző korokban; a 21. század honvédelemmel szembeni kihívásai).
  3. HADIJOG (jogállás; katonai büntetőjog; katonai jogalkalmazás; nemzetközi hadijog; nemzetközi szerződések, egyezmények jogi háttere).
  4. HADITECHNIKA (katonai műszaki tudományok; a harc megvívásának műszaki-technikai háttere; haditechnikai fejlesztés, képzés; új technikai eszközök alkalmazásának tapasztalatai).
  5. HUMÁNPOLITIKAI SZAKTEVÉKENYSÉGEK (humánerőforrás-gazdálkodás; humánerőforrás-fejlesztés; humán-szolgáltatások; biztonságtechnika és munkabiztonság; szervezeti kommunikáció; katonai társadalomtudományok [katonai szociológia, katonai pedagógia, katonai pszichológia, kultúraközi kommunikáció]).
  6. KATONAI MŰVELETEK (harcbiztosítás; harctámogatás; katonai műveletek szintjei, azok tervezése, irányítása, vezetése és végrehajtásának tapasztalatai; harctámogató szaktevékenységek; katonai vezetés, szervezés; a katonai vezető; a vezetés szintjei és eszközrendszere, technikai biztosítása; a haderő-szervezés elvei és tapasztalatai; katonai képzés, kiképzés, nevelés).
  7. NEMZETBIZTONSÁGI SZAKTEVÉKENYSÉGEK (katonai és polgári hírszerzés, elhárítás; a szaktevékenységek technikai biztosítása; a műveletek jogszabályi háttere).
  8. RENDVÉDELEM és KATASZTRÓFAVÉDELEM (rendőri, terror-elhárítási, büntetés-végrehajtási, polgári védelmi szervezetek és szaktevékenységek; rendvédelmi műveletek; jogszabályi háttér).
  9. VÉDELEMGAZDASÁG és LOGISZTIKA (az ország védelmi felkészítése; gazdasági és védelmi potenciál, védelmi-infrastruktúra; katonai javítási, szállítási, raktározási kapacitások; katonai egészségügy).
  10. FÓRUM (interjú, tudósítás, recenzió stb.) Megj.: Nem lektorált rovat.

A folyóirat fórum a Társaság tagjai és mindazok számára, akik véleményükkel, javaslataikkal hozzá kívánnak járulni a hadtudomány gazdagításához. Fórum továbbá a Társaság tagjai ismereteinek bővítéséhez, kutatásaik segítéséhez, szakmai véleményük terjesztéséhez, publikálásához. A HADTUDOMÁNY eszköz arra, hogy a Társaság eredményeit a nyilvánosság elé tárja. Ebből következik, hogy szerzői elsősorban a Társaság soraiból kerülnek ki, hiszen a közösség eredményei a tagság részeredményeiből tevődnek össze.

A hadtudomány gazdagítása, a szerzői kör bővítése, nem utolsó sorban a Társaság vonzáskörének kiterjesztése érdekében a szerkesztés során fel kell karolni a honvédelem iránt érdeklődő és azért tenni akaró és tudó állampolgári kezdeményezéseket is.

A folyóirat hozzá kíván járulni a hadtudomány és annak alkotó elemei fejlesztéséhez, a honvédelem és a biztonságpolitika elméleti hátterének gazdagításához. Segíteni kívánja a tudományos gondolkodás fejlődését, a honvédelem állami feladatainak teljesítését. A folyóirat fórumot biztosít minden, a hadtudományt gazdagító, szakmailag megalapozott, konstruktív írásnak.

Az alapítás óta eltelt időben megjelent huszonkét teljes évfolyamban mintegy 1500 cím (tanulmány, cikk, könyvismertető, tudósítás) jelent meg 80 kötetben és az elektronikus lapszámokban. 2007 óta a folyóirat cikkeinek összefoglalója angolul is megjelenik. Az elektronikus lapszámok cikkeinek tartalmi kivonata a tárgyévi utolsó vagy a következő évi első nyomtatott lapszámban megtalálható.

Az 1990–2001 között megjelent lapszámok repertóriuma a 2001/1. számban, míg a 2002–2010 közöttieké a 2010/3. számban található meg.

2013 májusában megkezdte működését az Társaság honlapján belül a folyóirat önálló látogatásszámlálója, ami a jövőben pontos és fontos statisztikát szolgáltat lapunk olvasottságáról.

 

a szerkesztőbizottság

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2013 Magyar Hadtudományi Társaság