HADTUDOMÁNY
X. évfolyam, 3. szám

 Tartalomjegyzék

HADTUDOMÁNY-HADÜGY


Szentesi György

START-szerződések

 A START-2 szerződés orosz ratifikálásának jelentőségét a hazai tömegtájékoztatásban csak kissé árnyékolta be, hogy - az írott és az elektronikus médiában egyaránt - megjelent méltatásokban, háttéranyagokban számos, a szerződés lényegi elemeivel, tartalmával, tényeivel kapcsolatos valótlanság, tévedés, félreértelmezés látott napvilágot. Ez magyarázható egyfelől azzal, hogy a START-megállapodások hatálya alá tartozó fegyverfajtákról az utóbbi tíz esztendőben alig esett szó, másfelől pedig azzal is, hogy e szerződések fogalmazása, szóhasználata rendkívül bonyolult, pontos értelmezésük - helyenként - még a hadászati támadófegyvereket jól ismerő szakértők számára is gondot jelent. A szerző cikkében újra rá akarja irányítani a figyelmet a START-folyamatra.

 

Ez év áprilisában az orosz parlament mindkét háza, az Állami Dumaként ismert alsóház, majd ezután a felsőház is ratifikálta az 1993 január elején aláirt orosz-amerikai START-2 megállapodást. Ezt követően az április végén hatalomra lépett új orosz elnök, Vlagyimir Putyin május elején - elnöki tevékenységének egyik első lépéseként - aláírta a START-2 szerződést. Ezzel megteremtődött a lehetősége annak, hogy a két szerződő fél kicserélje a ratifikációs okmányokat, s ezzel a több mint hétéves egyezmény végre érvénybe lépjen.

Mindez azt jelenti, hogy - a meglehetősen jelentős késés ellenére - nem szakad meg az amerikai és orosz atomfegyverek legveszélyesebb változatainak, a hadászati támadófegyvereknek drasztikus csökkentésére a START-1 szerződés 1994 decemberében megkezdődött végrehajtásával elindult folyamat. A START-2 szerződés érvénybelépése egyben lehetőséget teremt a hadászati támadófegyverek még további, jelentős csökkentését célzó újabb amerikai-orosz megállapodás, a START-3 kidolgozásához vezető érdemi tárgyalások megkezdésére.

Az amerikai és az orosz atomfegyver-arzenál - a mennyiséget és a minőséget tekintve is - legfontosabb összetevőjének számító hadászati támadófegyverek jelenének, jövőjének, drasztikus csökkentése jelentőségének értékeléséhez mindenképpen érdemes foglalkozni az egymással szorosan összefüggő két START-szerződés tartalmi vonatkozásaival, továbbá a START-3 által teremtett lehetőségekkel is.

A START-szerződések hatálya, jellege

A START-megállapodások kizárólag az amerikai és az orosz tulajdonban lévő atomfegyverek legveszélyesebb, legnagyobb pusztító hatású, legmesszebbre célba találó harceszközeivel, az úgynevezett hadászati támadófegyver-rendszerekkel foglalkoznak. A fegyverrendszer szóhasználat rendkívül fontos, mivel e szerződések tartalmi vonatkozásai, előírásai egyaránt kiterjednek a világ két legnagyobb atomhatalmának egymás területét elérni képes atomtölteteire, az ezeket célba juttatni képes hordozóeszközökre - rakétákra, repülőgépekre -, valamint a hordozórakéták indítóberendezéseire is.

Az orosz-amerikai vonatkozásban egymás területét elérni képes hadászati támadófegyver-rendszerek három csoportba sorolhatók. Az elsőbe azok a szárazföldi telepítésű, úgynevezett interkontinentális, vagyis az 5500 km-nél nagyobb hatótávolságú, atomtöltetű ballisztikus rakéták tartoznak, melyek a talajba épített építményekből - silókból - vagy a földfelszínen mozgó indítóberendezésekről - különlegesen kialakított nagyvasúti kocsikról, többtengelyes közúti járművekről - startolnak.

A második csoportba az atomhajtású tengeralattjárók fedélzetéről bevethető, néhány ezer kilométernél nagyobb, az újabb változatokat tekintve interkontinentális hatótávolságú, s ugyancsak atomtöltetű ballisztikus rakétákat sorolják. Az atomhajtású tengeralattjáró sajátos indítóberendezés, mivel egy ilyen hajó 16-24 rakéta hordozására alkalmas. Mindkét kategóriába tartozó ballisztikus rakétáknak különleges sajátossága, hogy fejrészükbe több - a szerkezet sajátosságaitól, a teherbíró képességtől függően -, akár 3-10 darab, más-más célpontra vezethető atomtöltet helyezhető el.

A hadászati támadófegyverek harmadik csoportjába az interkontinentális (5500 km-nél nagyobb) hatósugarú nehézbombázó repülőgépek tartoznak, melyek fedélzeti fegyvere atomtöltetű, nagy hatótávolságú, légi indítású robotrepülőgép vagy ugyancsak atomtöltetű, 1000 km-nél nagyobb hatótávolságú, azonban nem ballisztikus, levegő-föld osztályú rakéta. Az effajta 150-220 t felszállótömegű harci repülőgépek a típus sajátosságától függően 1-20 darab atomtöltetű fedélzeti fegyvert hordoznak. Az amerikai hadászati atomtöltetek száma most, másfél évvel a START-1 megállapodás teljesítése előtt, hozzávetőleg 6500-7000 darab között van.

Az orosz-amerikai START-tárgyalások/egyezmények kizárólag az említett három csoportba tartozó atomfegyver-rendszerekkel foglalkoznak, s nem érintik a két fél többi, rövidebb hatótávolságú szárazföldi és tengeri hadszíntéri atomfegyverrendszereit. Ezek mennyisége ma 2000-2500 darabra tehető, de a kétpólusú világ megszűntével mind jelentőségük, mind pedig mennyiségük folyamatosan csökken.

A START-szerződések az úgynevezett harmadikgenerációs leszerelési megállapodások közé tartoznak. Ez azt jelenti, hogy az elsőgenerációs deklaratív és a másodikgenerációs korlátozó (a fegyverzetet egy meghatározott szinten befagyasztó) leszerelési egyezményekkel szemben mindkét szerződés számottevő fegyverzetcsökkentési előírásokat tartalmaz, kellő garanciát nyújtó ellenőrzési rendszerrel együtt.

Az eddigi két START-szerződés előírásai jelentőségének, a nemzetközi biztonságra kifejtett pozitív hatásainak értékeléséhez mindenképen célszerű felidézni az amerikai és az orosz (szovjet) hadászati támadófegyverek legfontosabb mennyiségi jellemzőit, a START-1 aláírását - 1991 júliusát - megelőző időszakban (1. táblázat).

Hadászati fegyverrendszer-fajta Egyesült Államok Szovjetunió
darab darab
Szárazföldi telepítésű interkontinentális ballisztikus rakéta
- siló vagy mobil indítóberendezés
- az indítóberendezésben lévő rakéták atomtöltetei

1050
2450

1387
6212
Atom-tengeralattjárókra telepített ballisztikus rakéták
- indítócsövei
-az indítócsövekben lévő rakéták atomtöltetei
- rakétahordozó atom-tengeralattjáró

680
5760
35

912
3414
59
Nehézbombázó repülőgép
- az általuk hordozott gravitációs bombák vagy robotrepülőgépek atomtöltetei
358
2160
100
645
Összesen
- hordozók
- atomtöltetek

2016
10370

2399
10271

1. táblázat: Az Egyesült Államok és a Szovjetunió hadászati támadófegyver-rendszereinek állománya a START-1 megállapodás előtt (1991 júliusában)

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a két fél az 1960-as évek elejétől eltelt mintegy 30 esztendő alatt az egymás (és a világ) totális megsemmisítésére elegendő hadászati atomfegyver-állomány többszörösét halmozta fel. Megalapozott szakértői becslések szerint a nagyjából 10.000-10.000 darab hadászati atomtöltet töredékének, oldalanként 15-20%-ának (1500-2000 db) bevetése a Földön előidézte volna a "nukleáris tér" elnevezésű jelenséget. Ez azt jelentette volna, hogy a hadászati atomfegyverek tömeges alkalmazása következményeként a Föld légkörének átlaghőmérséklete legalább 30°C-vel csökkent volna, azokon a földrészeken is, ahol egyetlen atomtöltet sem robbant volna. E hatás a civilizáció végét jelentette volna.

(Zárójelben kell megjegyezni, hogy az 1980-as évek közepén a hadászatiakkal megegyező vagy talán még nagyobb mennyiségben tartott a két fél szolgálatban a hadászatiaknál kisebb hatóerejű - és kisebb hatótávolságú hordozóeszközökkel célba juttatható -, úgynevezett hadszíntéri atomtölteteket, egyebek között csöves tüzérségi atomlőszereket, hadszíntéri ballisztikus rakéta-, valamint rövid hatótávolságú robotrepülőgép-atomtölteteket, harcászati-harci repülőgép-atombombákat, atomaknákat, különféle sajátos haditengerészeti atomfegyvereket.)

A hadászati támadófegyverek atomtöltet-állománya annak ellenére növekedett mindkét oldalon a 10.000 darabot meghaladó mennyiségre, hogy az 1960-70-es évek fordulóján megkezdődött a szovjet-amerikai hadászati fegyverzetkorlátozási folyamat, a SALT-tárgyalássorozat, mely két megállapodáshoz, az 1972-ben megkötött SALT-1, és az 1979-ben aláirt SALT-2 szerződéshez vezetett.

Ehhez képest 1972-től mintegy másfél évtized alatt - noha a hordozóeszközök, a ballisztikus rakéták és a nehézbombázó repülőgépek mennyisége nem módosult, sőt kis mértékben még csökkent is - az Egyesült Államok hadászati atomtölteteinek mennyisége több mint háromszorosára, a Szovjetunióé pedig nagyjából négyszeresére növekedett.

Ezt az értelmetlen túlfegyverkezési folyamatot csak az 1980-as évek második felében, az új szovjet pártfőtitkár, Mihail Gorbacsov 1985. évi hatalomra kerülése utáni években sikerült megállítani. Az új szovjet vezető felismerte, hogy a túlfegyverkezéssel nem növekszik a Szovjetunió biztonságának katonai összetevője, a gazdasága viszont megállíthatatlanul halad a csőd felé.

E felismerés eredményeként 1985 márciusában újra kezdődtek a másfél évvel korábban a szovjet fél által megszakított amerikai-szovjet tárgyalások a hadászati támadófegyverekről, valamint az európai közepes és rövid hatótávolságú atomfegyverekről. Ez utóbbi megbeszélések hoztak viszonylag gyorsan s a fegyverkorlátozási tárgyalások történetében példa nélküli eredményt 1987 végén. A tárgyaló felek ugyanis szerződésben állapodtak meg két atomfegyverrendszer-kategória, az Európában állomásozó közepes és rövidebb hatótávolságú ballisztikus rakétarendszereik (illetve robotrepülőgépeik) teljes állományának felszámolásáról.

A közepes és a rövidebb hatótávolságú európai atomfegyverek felszámolásáról kötött szerződés értelmében 1991 közepére a Szovjetunió 1752 darab rakétát és 845 darab rakétaindító-berendezést, míg az Egyesült Államok 859 darab rakétát, illetve robotrepülőgépet és 294 darab indítóberendezést semmisített meg, átfogó, mindenre kiterjedt helyszíni ellenőrzés mellett.

A "kettős nullamegoldás"-nak elkeresztelt szerződés aláírásakor, 1987. december elején Reagan, akkori amerikai elnök és Gorbacsov szovjet pártfőtitkár együttesen bejelentették a hadászati támadófegyverek drasztikus mérséklését előirányzó új amerikai-szovjet megállapodás, a START-1 irányszámait, a nagyjából 50%-os csökkentést, ám a szerződés végső megszövegezésére és aláírására még három és fél évet kellett várni.

A START-1 szerződés

A START-1 végső megfogalmazását és aláírását több tényező, az amerikai elnökválasztás, de még inkább a Szovjetunióban megkezdődött változási folyamat késleltette. Közismert, hogy az 1980-1990-es évtized fordulóján kezdődött meg a kelet-közép-európai országokban a rendszerváltás, majd végbement a német egyesítés, a Varsói Szerződés megszűnt, és a Szovjetunió is felbomlott.

A START-1 megállapodást 1991. július végén, a látszólag még egyben lévő Szovjetunió nevében Gorbacsov (elnökként alig három héttel az ellene kirobbantott puccsot megelőzően), míg az Egyesült Államok részéről Bush elnök írta alá.

Az egyezmény hivatalos elnevezése: "Szerződés az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között a hadászati támadófegyverek csökkentéséről és korlátozásáról (START)." A megállapodás lényege az, hogy az érvénybelépéstől számított hét év elteltével nagyjából 40%-kal, vagyis 6000 darabra csökken a szerződő felek által szolgálatban tartható hadászati atomtöltetek mennyisége.

Ilyenformán a START-1 az első az atomfegyverek korlátozásával, csökkentésével foglalkozó egyezmények sorában, mely nemcsak érinti, hanem elsődlegesnek tekinti a lényeget, az adott atomfegyverrendszer-kategória atomtölteteinek mennyiségét, s csak másodlagosnak tartja a valóságban is kevésbé lényeges hordozó-célbajuttató eszközökkel összefüggő kérdéseket.

A START-1 legfontosabb szakaszonkénti és végső mennyiségi előírásait a 2. táblázat tartalmazza. A végső értékeket - egy közbenső 36 hónapos első és egy 60 hónapos második szakaszt követően - a szerződés érvénybelépésétől számított 84. hónap (a 7. év) végére kell elérni.

  1. szakasz vége
(36. hónap)
darab
2. szakasz vége
(60. hónap)
darab
3. szakasz vége
(84. hónap)
darab
A telepített hordozóeszközökön lévő atomtöltetek összmennyisége 9150 7950 6000
Szárazföldi és tengeralattjáró-fedélzeti indítóberendezésű telepített rakétákon lévő atomtöltetek mennyisége 8050 6750 4900
Szárazföldi mobil indítóberendezésű telepített rakétákon lévő atomtöltetek mennyisége - - 1100
Szárazföldi telepített nehézrakétákon lévő atomtöltetek mennyisége - - 1540
A telepített hadászati hordozó eszközök összmennyisége
- ezen belül szárazföldi nehézrakéták száma
2100

-
1900

-
1600

154
A telepített szárazföldi és tengeralattjáró-fedélzeti ballisztikus rakéták összesített hasznos terhe (szállító kapacitása) - - 3600 tonna

2. táblázat: A START-1 szerződés legfontosabb mennyiségi előírásai

A hadászati támadófegyverekkel foglalkozó új (s egyben az utolsó) szovjet-amerikai szerződés ratifikációs folyamatát számottevően fékezte a Szovjetunió felbomlása 1991 végén. Az utódállamok közül ugyanis három, Belorusszia, Kazahsztán és Ukrajna úgynevezett "kvázi" (látszólagos) atomhatalommá vált. Mindhárom függetlenné vált ország területén számottevő mennyiségű hadászati hordozó, s a velük célba juttatható atomtöltet helyezkedett el (3. táblázat).

Szovjet utódállam

Hadászati támadófegyver-rendszer Az utolsó példány kivonásának (megsemmisítésének) időpontja
fajta mennyiség
Belarusz SS-25 (RSz-12M) rakéta 54 1996. november
Kazahsztán SS-18 (RSz-20) rakéta 104 1995. május
Ukrajna SS-19 (RSz-18) rakéta
SS-24 (RSz-22) rakéta
Tu-160 nehézbombázó repülőgép
130
46
30
1998. szeptember

3. táblázat: A Szovjetunió felbomlását követően Oroszország határain kívül maradt hadászati támadófegyver-rendszer

Hordozóeszköz-fajta

Ország

Időpont
1991
július
1994
december
1996
január
1998
december
Szárazföldi interkontinentális ballisztikus rakéta Oroszország
(Szovjetunió)
1387* 736 772 725
6212** 3762 3965 3582
Egyesült Államok 1050 959 873 550
1450 2473 2407 2000
Atomtengeralattjáró-fedélzeti ballisztikus rakéta Oroszország
(Szovjetunió)
912 728 688 610
3414 2560 2520 2300
Egyesült Államok 680 528 472 432
5760 4320 3872 3456
Nehézbombázó repülőgép Oroszország
(Szovjetunió)
100 95 89 74
645 592 572 564
Egyesült Államok 358 351 334 178
2160 2031 1926 1755
Összesen Oroszország
(Szovjetunió)
2399 1596 1531 1409
10271 6914 9787 6446
Egyesült Államok 2016 1559 1549 1160
10370 8824 8205 7211

4. táblázat: Az orosz és az amerikai telepített hadászati hordozóeszközök mennyiségének csökkentése 1991-1998 között
(Az 1991-es adat tartalmazza az Ukrajnában, Belaruszban és Kazahsztánban telepített interkontinentális ballisztikus rakéták mennyiségét is;
* a hordozóeszközök mennyisége
** az atomtöltetek mennyisége)

Ezek az országok azért voltak látszólagos atomhatalmak, mert a területükön voltak ugyan hadászati támadófegyver-rendszerek, de képtelenek lettek volna ezeket bevetni, hiszen semmilyen technika, technológia és kezelőállomány nem állt rendelkezésre a rendszeres karbantartásukhoz, a hadihasználhatóság fenntartásához. Az egykori Szovjetunió atomfegyver-arzenáljának egyébként is Oroszország lett az egyetlen örököse.

Ezeknek a hadászati támadófegyvereknek a sorsát a START-1 aláírását követően csak mintegy másfél év múlva sikerült rendezni. 1992 végén Lisszabonban a három "kvázi" atomhatalom - Oroszország és az Egyesült Államok részvételével lefolytatott tárgyalások eredményeként - vállalta, hogy csatlakozik az atomsorompó- (NPT) szerződéshez. Ilyenformán az atomtölteteket s a hordozóeszközök nagyobb részét Oroszországba szállították, a más célra nem használható infrastruktúrát (például a rakétasilókat) az Egyesült Államok jelentős anyagi támogatásával megsemmisítették.

A START-1 megállapodás 1994 decemberében lépett érvénybe, s hét év alatt, 2001 decemberére kell az előírásokat teljesíteni. Az eddigi csökkentési folyamat legfontosabb mennyiségi adatait mutatja a 4. táblázat. Ezekből kitűnik, hogy a hadászati hordozóeszközök mennyiségét tekintve már teljesítették a START-1 előírásait, s időarányosan az atomtöltetek mennyiségét tekintve is megfelelő a csökkentés mértéke.

A START-2 szerződés

Az Egyesült Államok távozófélben lévő elnöke, George Bush, és az önálló állammá vált Oroszország első elnöke Borisz Jelcin 1993. január 3-án írta alá az első amerikai-orosz hadászati fegyverzetcsökkentési megállapodást, közel két esztendővel a START-1 szerződés érvénybelépése előtt.

Az egyezmény pontos elnevezése: "Szerződés az Amerikai Egyesült Államok és az Orosz Föderáció között a hadászati támadófegyverek további csökkentéséről és korlátozásáról (START-2)." A megállapodás alapja a START-1 szerződés, s legfontosabb előírása, hogy a teljesülésére mindkét szerződő fél birtokában csak 3000-3500 hadászati atomtöltet maradhat.

Ezt a jelentős további csökkentést a START-2 eredeti szövegében két szakaszban tervezi elérni, az első szakasz az érvénybelépéstől számított 7. év végéig terjed, míg a második 2003 végéig. Ezek az időpontok a ratifikációs folyamat jelentős késése okán elhúzódó életbeléptetés miatt természetesen módosulnak. Az Egyesült Államokban csak az aláírást követő 3 év múlva, 1994 januárjában hagyta jóvá a törvényhozás a START-2 szerződést, az orosz parlamentnek pedig 7 évet is meghaladó idő kellett a ratifikáláshoz.

A tetemes orosz késedelemnek a legfontosabb oka, hogy az előző törvényhozás e téren is bizonyította szembenállását Jelcin elnökkel. Nem elhanyagolható azonban az sem, hogy Oroszországban a jelentős amerikai segítség ellenére sem volt elég pénz a hadászati támadófegyverek csökkentési ütemének továbbnövelésére.

Az Egyesült Államok mostanáig mintegy 5 milliárd dollárral támogatta az orosz hadászati fegyverzetcsökkentési folyamatot. 1999 elejéig az oroszok 30 milliárd rubelt költöttek a START-1 teljesítésére, ugyanakkor a meglévő hadászati fegyverrendszereik fenntartási költsége évenként 5 milliárd rubelt tesz ki.

A mostani ratifikálás végül is annak köszönhető, hogy az új összetételű Állami Duma nyilvánvalóan belátta: Oroszországnak is érdeke, hogy a kölcsönösség alapján megszabaduljon elavult vagy elavulófélben lévő, teljesen értelmetlenül, céltalanul fenntartott hadászati támadófegyver-rendszereinek jelentős hányadától, hiszen a megmaradó állomány is elegendő ahhoz, hogy a világ második atomhatalmaként megtartsa katonai nagyhatalmi státuszát.

A START-2 legfontosabb mennyiségi előírásait a 5. táblázat tartalmazza. A szerződésben eredetileg szereplő időpontokat egy 1997-ben Helsinkiben, Clinton és Jelcin elnökök által aláírt jegyzőkönyvben úgy módosították, hogy a START-2 teljesítésének végső időpontja 2007. december 31-re változott. Okkal feltételezhető, hogy az 1997-es várakozásokat is meghaladó orosz ratifikációkésedelem miatt bizonyos határidőket még tovább kell módosítani.

  1. szakasz vége 2. szakasz vége
A telepített hadászati hordozóeszközökön lévő atomtöltetek összmennyisége 3800-4250 3000-2500
Többtöltetű, szárazföldi telepítésű interkontinentális ballisztikus rakéták atomtölteteinek mennyisége 1200 0
Atomtengeralattjáró-fedélzeti ballisztikus rakéták atomtölteteinek mennyisége 2160 1700-1750
Szárazföldi mobil indítóberendezésű telepített interkontinentális ballisztikus rakétákon lévő atomtöltetek mennyisége 1100 1100
A szárazföldi, telepített nehéz interkontinentális ballisztikus rakétákon lévő atomtöltetek mennyisége 650 0

5. táblázat: A START-2 szerződés legfontosabb mennyiségi előírásai

A második START-szerződés az atomtöltetek csökkentését helyezi - még az elsőnél is jobban - előtérbe, s gyakorlatilag nem tartalmazza a hordozóeszközökre vonatkozó számszerű előírásokat, hanem csak minőségi korlátokat. Így nem engedélyezi egyetlen darab szárazföldi telepítésű, nehéz interkontinentális ballisztikus rakéta megtartását sem (csak egy ilyen típus létezett: a tíztöltetű szovjet/orosz SS-18/RSz-20). Hasonlóképpen tiltja a START-2, hogy a szárazföldi telepítésű interkontinentális ballisztikus rakétákat több, külön-külön célra irányítható töltetet tartalmazó fejrésszel (MIRV) lássák el. Ugyanakkor ez a tilalom nem vonatkozik a tengeralattjáró-fedélzeti ballisztikus rakétákra. A START-2 az említetteken kívül megnyitja az utat az orosz-amerikai, érdemi hadászati fegyverzetcsökkentési tárgyalások továbbfolytatásához, egy újabb, a START-3 szerződés kidolgozásához.

Az előzetes várakozások szerint a minden eddigi amerikai-orosz/szovjet szerződésnél átfogóbb, részletesebb START-3 tovább csökkentené a hadászati atomtöltetek mennyiségét 2000 (esetleg 1500) darabra. Ezenkívül meghatározná azoknak az együttes intézkedéseknek a tartalmát, melyek az atomtöltetek átlátható felszámolására vonatkoznak. Emellett a START-3 várhatóan kiterjed majd a szerződő felek többi, nem hadászati jellegű atomfegyverére, így a nagy hatótávolságú haditengerészeti robotrepülőgépekre, a harcászati légierő atombombáira, nemkülönben a szétszerelt atomtöltetekből származó hasadó anyagok átlátható feldolgozására, hasznosítására is.


FELHASZNÁLT IRODALOM

  1. Dr. Szentesi György: Szovjet-amerikai tárgyalások és megállapodások a hadászati fegyverek korlátozásáról; Tények könyve, Budapest, 1989, p: 467-482.
  2. A START-1 szerződés hivatalos angol szövege.
  3. A START-2 szerződés hivatalos angol szövege.
  4. The Military Balance 1999/2000, II SS, London, 1999.
  5. Russian forces in decline - Part 5; Jane's Intelligence Review, 1997. január, p: 14-18.
  6. START cuts begin to maka their mark; Jane's Intelligence Review, 1999. február, p: 15-19.