HADTUDOMÁNY X. évfolyam, 1. szám

HADTUDOMÁNY-HADÜGY


Lükő Dénes

A légierő szerepe a béketámogató műveletekben

Abból a tényből kiindulva, hogy Európában jelentős mértékben csökkent a globális méretű konfliktus kirobbanásának valószínűsége, illetve hogy a Magyar Köztársaság katonai doktrínája védelmi jellegű, át kell értékelni a fegyveres erők és a légierő feladatrendszerét. Az értékelést abból a szempontból célszerű elvégezni, hogy a légierő által végrehajtandó feladatok milyen célok elérésére irányulnak. Ebből az aspektusból a légierő számára a béketeremtés, a békefenntartás, a válságkezelés és a légvédelem megvalósítása érdekében - a szerző által vázolt - végrehajtandó feladatok lehetnek a meghatározóak.

 

A béketámogató műveletekben a légierő fontos szerepet játszik. A magyar légierő repülőerői jelenlegi helyzetüket figyelembe véve csak korlátozott mértékben képesek ilyen jellegű feladatok végrehajtásában részt venni, NATO-tagságunkból adódóan azonban hozzá kell járulnunk az európai kollektív biztonság megteremtéséhez. Ezért a légierő:

A légierő a béketámogató műveletekben az alábbi feladatok végrehajtásával vehet részt: légi rendészet, légi és rádiólokációs felderítés, felderítési adatok továbbítása, megfigyelés, légi szállítás, bajba jutott repülőgép-személyzet kutatása, mentése.

Nem háborús katonai műveletek (Military Operations Other Than War,)

A nem háborús katonai műveletek (a továbbiakban: MOOTW) célja, hogy megteremtsék a békét és megelőzzék a háborút. Ezeket a katonai műveleteket elsősorban politikai célok érdekében, politikai megfontolások alapján hajtják végre, miközben katonai jellegük másodlagos szempont. NATO-értelmezés szerint lényeges követelmény, hogy a katonai műveletben részt vevőknek pontosan meg kell érteniük a művelet politikai célját és az esetleg nem megfelelő katonai akciók lehetséges következményeit.

A válságok megelőzésébe, kezelésébe bevont fegyveres erők feladataikat az ún. nem háborús katonai műveletek keretében hajtják végre. Ez a fogalom pontosan kifejezi a művelet lényegét: katonai erő alkalmazására kerül ugyan sor, esetenként a különböző fegyverek, fegyverrendszerek bevetésével, de nem háborús célok elérése érdekében és nem háborús szintű mértékben. A nem háborús katonai műveletek elsődleges célja a konfliktusok kezelése, a háború megelőzése, a béketámogatás, valamint a polgári hatóságok és közigazgatás támogatása regionális és globális szinten egyaránt.

A MOOTW gyakorlatilag 15-féle műveletre osztható. Ebből 4 a fegyveres, 5 a nem fegyveres és 6 olyan művelet, amelyik a kialakult helyzettől függően lehet fegyveres és lehet nem fegyveres.

A nem háborús katonai műveletekre vonatkozó megállapítások még jobb megértése érdekében tekintsük át az alábbi táblázatot:

Jellegzetes
harci műveletek
Kombinált
műveletek
Jellegzetes
nem harci műveletek
Szankciók végrehajtása Fegyveres terrorizmus
elleni harc
Fegyverzet-ellenőrzés
támogatása
Tiltott légterek kijelölése és ellenőrzése Kábítószer-ellenes harc Belügyi támogató
műveletek
Kereskedelmi hajózás
oltalmazása
Nem harci kiürítés Külső humanitárius
segítség
Csapások és váratlan
támadások
Béketámogató
műveletek
Nemzeti támogatás
Erődemonstráció
Helyreállító műveletek Felkelők támogatása

Mivel a légierő felkészítése döntően a háborús cselekmények végrehajtását célozza, ez a felkészítés alkalmassá teszi a légierőt olyan MOOTW-ben való részvételre, ahol fegyverek alkalmazására kerülhet sor. Nem teszi azonban alkalmassá a légierőt arra, hogy a nem fegyveres MOOTW - amely rendes körülmények között nem tartalmazza az erővel való fenyegetést, vagy az erő alkalmazását - valamennyi követelményének, kihívásának eleget tudjon tenni.

Gondoljunk csak arra, hogy a nem fegyveres MOOTW egyik célja a konfliktus szintjének a fegyveres konfliktus szintje alatt tartása, vagyis annak megelőzése. A előbbiek miatt a nem fegyveres MOOTW-ben részt vevőknek egy sor kiegészítő felkészítésen kell részt venniük, úgymint az idegennyelv-ismeret, a konfliktus körzete kultúrájának, területének megismerése, emberi jogi szempontok figyelembevétele stb.

Fegyveres MOOTW

Ennek során a légierő alkalmazása a hagyományos értelemben történik, mégpedig a közvetlen légi támogatás, harci kutatás és mentés, légvédelem, elszigetelés és stratégiai csapás formájában. Ezeket kiegészíti a légi szállítás, felderítés, hírszerzés, logisztika, C2 (Command, Control), időjárás felderítése.

Szankciók végrehajtása (időnként a blokád vagy a karantén kifejezéssel is találkozhatunk): Ezen műveletek célja, hogy a konfliktuskörzetbe vagy onnan kifelé csak az engedélyezett, tilalom alá nem eső dolgok, nyersanyagok, termékek stb. jussanak el. A légi blokád pedig azt akadályozza meg, hogy az előbb felsoroltak légi úton jussanak be vagy ki a meghatározott körzetbe, ill. körzetből. A légierő számára az alkalmazási szabályok lehetővé teszik az ún. figyelmeztető tűz alkalmazását, az igazán hatékony légi karantén (blokád) azonban a szabálysértő repülőgép lelövésével valósítható meg. (Meg kell azonban jegyezni, hogy az ilyen akció alapjában véve politikai és erkölcsi szempontból rendkívül bonyolult helyzetet teremthet.)

Tiltott zónák kijelölése: Ez azt jelenti, hogy egyes kijelölt földrajzi térségekben bizonyos tevékenységeket tilos végezni. Ilyen térséget kijelölhetnek a levegőben (no-fly zones), a földön és a tengeren (vizeken). A tiltott zónák kijelölése és az azokban folyó tevékenységek korlátozása, tiltása arra irányul, hogy befolyásolják az országok (csoportok) magatartását, röviden: változtassák meg addigi magatartásukat. A légierő az ilyen típusú műveleteket a kijelölt légtér megfigyelésével és felderítéssel támogatja. Ez a műveleti fajta szoros kapcsolatban van a szankciók végrehajtásával, a tiltott zónákban tevékenységet folytatók vagy folytatni szándékozókkal szemben ugyanis megfelelő rendszabályokat kell foganatosítani. (Akár az előző pontban megemlített repülőgép-lelövést is.)

Hajózás biztosítása: A fegyveres erők (ezen belül a légierő) alkalmazhatók a hajózás biztosítására. Ennek során, amennyiben szükséges, oltalmazzák a hajóutakat és védelmet nyújtanak a hajóknak, a rajtuk utazó személyeknek és vagyontárgyaiknak az esetleges támadással szemben. Ezt a feladatot a légierő végrehajthatja nemzetközi vizek, illetve az adott ország felségvizei feletti légtérben. A légierő az adott hajózási útvonal légterében kialakult légi helyzet valós idejű feltárásával, a csapásmérő és a légvédelmi feladatot ellátó repülőgépek alkalmazásával támogatja ezt a műveletet.

Csapás és váratlan támadás: Mindkét tevékenység azonnali eredményt biztosít, mivel a feladat végrehajtása a célpontok gyors megközelítéséből és elhagyásából áll. A csapás tulajdonképpen a támadás része, míg a váratlan támadás egy alacsony szintű művelet abból a célból, hogy megelőzzük az adott országot (vagy csoportot) saját támadó műveletének megkezdésében. Az ilyen jellegű műveletek végrehajtására a légierő kitűnően alkalmazható. Ez a légierőre jellemző tulajdonságokból (sebesség, hatótávolság, gyors reagálóképesség, érzékenység) adódik.

Nem fegyveres MOOTW

A nem fegyveres MOOTW a fegyverzet-ellenőrzés támogatását, belföldi támogató műveleteket, külföldi (nemzetközi) humanitárius segítségnyújtást, nemzeti támogatást, erődemonstrációt és a felkelők támogatását foglalja magába. A légierő légi szállítással, felderítéssel, megfigyeléssel, kutatással és mentéssel, légi egészségügyi evakuálással, kiképzéssel és felkészítéssel, logisztikai támogatással, híradással, orvosi segítséggel, műszaki műveletekkel vehet részt a nem fegyveres MOOTW-ben. Bár e műveleteket mint nem fegyveres műveleteket tervezik, ez nem jelenti azt, hogy mindvégig csendes, nyugodt, békés környezetekben hajtják végre azokat. A helyzet megváltozhat, és ekkor a légierő fegyveres alkalmazására kerül sor.

Fegyverzet-ellenőrzés támogatása: Bár a fegyverzet-ellenőrzés elsősorban diplomáciai feladatnak tekinthető, a légierő is fontos szerepet tölthet be az ilyen jellegű MOOTW-ben. Ez a művelet sokkal inkább az MOOTW más műveleteket kiegészítő, azoknak alárendelt tevékenysége. A fegyverzet-ellenőrzés magában foglalja a nemzetközi szerződésekben rögzített fegyverzeti eszközök, rendszerek és fegyveres erők számának, típusának, szervezeti felépítésének, telepítési helyének és alkalmazásának közvetlen vagy közvetett megfigyelését abból a célból, hogy megállapítható legyen: az érintett felek betartják-e a szerződésben rögzített mennyiségi, minőségi előírásokat. A légierő ebben a műveletben a szerződés által érintett fegyverrendszerek számának, típusának és elhelyezkedésének megállapítására alkalmazható. A légierő eszközei előre tervezett és lejelentett időben repüléseket végezhetnek az érintett országok légterének meghatározott részében és légi szállításokat végezhetnek az ismételt ellenőrzések végrehajtása érdekében. A helyszíni ellenőrzést végrehajtó személyzet szállítására is igénybe lehet venni a légierő eszközeit.

Belföldi támogató műveletek: Ezeket a műveleteket abban az esetben hajtják végre, amikor a polgári közigazgatás, a polgári hatóságok és a polgári védelem lehetőségei nem elegendőek a lakosságot ért károk elhárítására, a szenvedések enyhítésére. A légierő elsősorban légi szállítással, légi egészségügyi evakuálással, egészségügyi segítséggel, élelmiszerek és sátrak biztosításával járulhat hozzá az emberek szenvedésének megelőzéséhez, enyhítéséhez. Az emberi élet mentése, a megpróbáltatások enyhítése, a természeti és az ipari katasztrófák miatt bekövetkezett anyagi károk mérséklése vagy az erdőtüzek oltásában való részvétel: ezek azok a területek, ahol a légierő támogatást tud nyújtani.

Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás: Ezek a műveletek, hasonlóan az előző pontban ismertetekkel, elsősorban a természeti és az ember okozta katasztrófák megelőzésére, hatásuk csökkentésére, az emberi szenvedés, betegség és éhezés enyhítésére irányulnak. Ezek nem katonai célok ugyan, támogatásukba a légierő, vagyis a katonai erő mégis alkalmazható. A légierő légi szállítással, élelmiszer, gyógyszer és más anyagoknak az érintett körzetbe való eljuttatással vehet részt az ilyen műveletekben.

Nemzeti segély: Ez egy másik ország számára nyújtott támogatást jelent, amely a két ország által megkötött megállapodáson alapszik. A nemzeti segély lehet humanitárius és polgári segély, biztonsági segítségnyújtás és más országnak nyújtott belső segítség. A humanitárius és a polgári segély némiképp eltér az előbbiekben említett humanitárius segítségnyújtástól, mivel az előbbi tervezett és előre elhatározott művelet, míg az utóbbi váratlanul, szükséghelyzetben jelentkező feladat. A humanitárius és a polgári segélyt egyfajta tervezett programnak is tekinthetjük, amely egészségügyi, fogorvosi, sebészeti ellátásból, az alapvető közlekedési, szállítási rendszerek kiépítéséből, a szolgáltatások megteremtéséből, helyreállításából áll. A légierő részéről orvosok, logisztikusok, műszaki szakemberek vehetnek részt az ilyen jellegű tevékenységben.

A biztonsági segítségnyújtás olyan programokat jelent, amelyekben a szövetséges vagy baráti országok fegyveres erői számára különböző eszközöket adnak a saját védelmi képességük fokozása érdekében. Ugyancsak e műveletek (programok) keretén belül történhet az előbb említett országok katonai kiképzésében, felkészítésében való részvétel tanácsadók, kiképzési programok, gyakorlóterek, kiképzési eszközök biztosításával. Szintén a biztonsági segítségnyújtási programok közé sorolható a védelemmel kapcsolatos, ahhoz szükséges cikkek átadása is, mégpedig a kölcsönadástól kezdve a bérbeadáson keresztül egészen az eladásig terjedő formákban.

A nemzeti segélyek egyik speciális fajtája az ún. más országnak nyújtott belső segítség. Ez a művelet egy baráti országnak nyújtott támogatás a törvénnyel szembehelyezkedőkkel, a felforgató tevékenységgel és a törvényes, elfogadott kormány megdöntését akaró lázadókkal szembeni küzdelméhez. Ezek közül kiemelt jelentősége van a lázadók elleni tevékenységnek, amelynek célja megelőzni a lázadást. A légierő tanácsadókkal, logisztikával és kiképzéssel vehet részt a műveletben, ugyanakkor rendes körülmények között nem alkalmaz harcoló csapatokat. Szükséges megjegyezni, hogy bár a légierő szinte minden alegysége, egysége képes részt venni az ilyen műveletekben, a speciális műveleti erők vannak célirányosan felkészítve ezekre.

Erődemonstráció (erő megmutatása, megjelenítése): Ebben a műveletben a hitelt érdemlő katonai erő fizikai jelenlétével kifejezésre juttatják a műveletben részt vevők szilárd elhatározását, eltökéltségét, illetve láthatóvá teszik az alkalmazandó erőket. Ez a művelet alkalmas arra, hogy csökkentse, esetleg meg is akadályozza a konfliktus kialakulását, amely veszélyeztetheti az érintett országok biztonságát és nemzeti (szövetségi) érdekeit. Bár az erődemonstráció aktív tevékenység, nagyon fontos leszögezni, hogy még nem harc. A légierőre jellemző érzékenység, szívósság és rugalmasság teszi lehetővé, hogy a fizikai jelenléttel nagyon rövid időn belül megmutassa a képességeit, szándékát, és alátámassza a szövetségesek magabiztosságát. A légierő a kiképzési repülésekkel, rendszeres nagy magasságú repülésekkel és a C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) rendszerek lehetőségeinek kihasználásával valósítja meg ez irányú feladatait.

Felkelés támogatása: A felkelés nem más, mint szervezett tevékenység, amelynek az a célja, hogy felforgató tevékenységgel és fegyveres összetűzések végrehajtásával megdöntse a kinevezett kormányzatot. Amikor a felkelés kirobban, a légierő tulajdonképpen bármilyen tevékenységgel (például légi szállítással, felderítéssel, közvetlen légi támogatással) részt vehet abban. Emellett a légierő természetesen a tanácsadás, logisztikai támogatás, kiképzés és felkészítés formájában támogathatja a felkelőket.

Kombinált MOOTW

Az MOOTW következő csoportjának az a sajátossága, hogy az idesorolt műveleteket mind fegyveres, mind pedig fegyver nélküli műveletekként lehet tervezni, és a ténylegesen kialakult helyzet, illetve annak megváltozása határozza meg az alkalmazandó eljárásokat. Bizonyos esetekben a nem fegyveres műveletek átváltoznak fegyveres műveletekké. Ezek a műveletek a következők: a fegyveres terrorizmus elleni harc, a drogellenes műveletek, a nem harcoló személyek evakuálása, a béketámogató műveletek és kimentési műveletek.

Terrorizmus elleni harc: E témakörben célszerű két fogalmat tisztázni. Az egyik az antiterrorizmus, amelyik védelmi jellegű intézkedéseket, rendszabályokat foglal magában és a terroristaakciókkal szembeni sebezhetőséget csökkenti. A másik fogalom a terrorizmus elhárítása. Ez támadó, kezdeményező jellegű tevékenységből áll és a terroristaakciók megelőzése, visszatartása (elrettentése), valamint az azokra való reagálás a célja. Az antiterrorizmus és terrorizmuselhárítás nem korlátozódik csupán MOOTW-re. Ebben a műveletben kiemelt szerepet kaphatnak a légierő speciális műveleti erői. Természetesen a légierő felderítéssel, megfigyeléssel, hírszerzéssel, légi szállítással, harci kutatással és mentéssel, közvetlen légi támogatással és elszigeteléssel vehet részt a terrorizmus elleni küzdelemben, de a légierő valamennyi szervezete és beosztottja rendelkezik a terrorizmus elleni harc támogatásának képességével.

A légierő esetében terroristaakciókkal lehet számolni a vezetési pontok, raktárak, kommunikációs központok, repülőterek, rakétaállások, illetve azok személyzete ellen. A terroristaakciók lehetnek levélbombák, gépkocsiba rejtett bombák, repülőgépek, rakétaindítók, gépjárművek és más berendezések megrongálása, gyermek- és emberrablás, valamint túszszedés.

Drogellenes műveletek: Ezek a műveletek a kábítószer előállítási helyeinek, szállítási útvonalainak és kirakási, raktározási és elosztási helyeinek, a kábítószerek felderítésére, megsemmisítésére irányulnak. A légierő felderítő rendszere alkalmazásával lehetővé válik a kábítószer-szállító eszközök (pl. repülőgépek, helikopterek) felfedezése, azonosítása és folyamatos megfigyelése. Ezt a tevékenységet alapvetően a földi telepítésű radarok, valamint az AWACS repülőgépek hajtják végre. Az AWACS repülőgépek tevékenységét légi utántöltő repülőgépek és elfogó vadászrepülőgépek biztosítják. A felderítés és megfigyelés mellett ezek az eszközök információt szolgáltatnak a drogellenes ügynökségeknek azokról a helyekről, ahol a kábítószer-szállító repülőgépek leszállnak. Az előbb említetteken kívül a légierő a C4ISR rendszerekkel, hírszerzéssel és logisztikai támogatással vehet részt a drogellenes harcban. Meg kell jegyezni, hogy nem zárható ki csapásmérés végrehajtása harci helikopterekkel vagy harcászati repülőgépekkel a kábítószer-kereskedelem főbb objektumaira.

Nem harcoló személyek evakuálása: Ez a művelet nem harcoló személyek elszállítását jelenti azokról a területekről, ahol ők fenyegetettségnek vannak kitéve. Ezek a személyek lehetnek az adott műveletet végrehajtó országok állampolgárai, diplomatái, családtagjai. Amennyiben az evakuálás hagyományos módon nem lehetséges, a légi úton történő elszállítást kell alkalmazni. A légierő ebben a műveletben légi szállítással, harci kutatással és mentéssel, légi egészségügyi evakuálással, légi utántöltéssel, légvédelemmel, közvetlen légi támogatással, hírszerzéssel és híradással vehet részt.

Béketámogató műveletek: A légierő a békefenntartó műveletek során légi szállítási, légi felderítési feladatokat hajthat végre. A légi felderítéssel hozzájárul a szárazföldi tevékenység (őrjárat, megfigyelés) végrehajtásához. Mind a légi, mind a műholdas felderítési eszközök fontos szerepet töltenek be a tűzszünet megsértőinek feltárásában, megfigyelésében.

Kimentési műveletek: Az ilyen jellegű műveletek célja, hogy felkutassák, megállapítsák a helyét, azonosítsák, kimentsék és visszaszállítsák azokat a személyeket, különleges berendezéseket, eszközöket és anyagokat, amelyek kritikus helyzetbe kerültek és akiknek (amiknek) elvesztése veszélyeztetheti a műveletben részt vevő országok biztonságát. A légierő hagyományos egységei légi szállítással, légi egészségügyi evakuálással és harci kutatással, mentéssel teljesítik ez irányú feladataikat, de bizonyos kimentési műveletek kivételes képességeket kívánnak meg a speciális műveleti erőktől.

A légierő szerepe az MOOTW támogatásában

A légierő rendelkezik mindazon képességekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy tevékenységét az MOOTW támogatása során a kialakult helyzet függvényében fokozatosan szélesítse. Napjainkban a légierő a válságkezelésben ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint a háborúban. A légierő rugalmassága lényeges előnyöket jelent abban az esetben, amikor a politikai, kormányzati elkötelezettség mértéke, időtartama és népszerűsége megbízhatatlan. A légierő alkalmazása széles tevékenységi kört ölel fel: a kiegyensúlyozott nemzetközi kapcsolatok előmozdításától az elrettentésen át a kényszerítőerő vagy megtorló, büntetőintézkedések alkalmazásáig. A légierőnek az MOOTW-ben betöltött szerepét és speciális feladatait, a hadművelettel szemben támasztott követelményeket és a végrehajtás feltételeit a kialakult helyzet fogja meghatározni. Ugyanakkor a rendszabályok és óvintézkedések a konfliktus szintjétől függnek, különös tekintettel a kockázat mértékére. A konfliktus intenzitása térben és időben széles határok között változhat. Ennek pedig tükröződnie kell mind az alkalmazási szabályok kialakításában, mind a feladatok kiválasztásában és irányításában.

Abban az esetben, ha az elrettentés, visszatartás nem jár sikerrel, a légierő elsődleges támadó feladata a vitázó felek katonai potenciáljának csökkentése. A támadó légi hadműveletnek egyetlen célja kell legyen: a "bűnöző" tudomására kell hozni, hogy akaratát, szándékát katonai erővel nem tudja teljesíteni. Ez az elterjedt nézet, felfogás a parancsnokoktól világos, egyértelmű döntést követel, ugyanakkor azt is jelenti, hogy néhány katonai elvet át kell dolgozni. Például a katonai akcióval végrehajtott megelőző figyelmeztetés csökkenti a meglepetést és a következő támadás sikerét, ugyanakkor növeli a saját csapatokat fenyegető veszélyt. A büntetőakcióval a meglepetés úgy is elérhető, hogy a nagy nyilvánosság előtt korábban támadásra kijelölt sok, egymástól nagy távolságra elhelyezkedő célpont közül egyetlenre mérnek csapást. Egy fontos alapelvet minden körülmények között be kell tartani, ha légi támadásokat hajtanak végre: azoknak nagy fontosságú, jelentős célpontok ellen kell irányulniuk és olyan erővel kell azokat végrehajtani, amely minden kétséget kizáróan emlékezteti a szemben álló feleket a katonai szembenállás folytatásának várható követelményeire.

A légierő feladatai az MOOTW-ben

Megfigyelés, felderítés: A konfliktusok lehetséges okaiként a természeti kincsek fölötti rendelkezés, új források megszerzése, a környezetszennyezés és a határok megváltoztatására tett lépések jelölhetők meg. A légierő ezekről pontosan, azonnal és folyamatosan képes információt szerezni, továbbítani. A megfigyelés különböző szintjeinek és módszereinek alkalmazása elengedhetetlenül szükséges a bizalom kiépítéséhez, megteremtéséhez, és ez szükségessé teszi a nyílt és a titkos megfigyelés közötti megfelelő egyensúly kialakítását. Ezek kimutathatják a konfliktus tényleges vagy lehetséges résztvevői megtartásában tapasztalható változásokat, amelyek konfliktushoz vagy a konfliktus kiszélesedéséhez vezethetnek. Ezek mellett arra is lehetőség nyílik, hogy feltárja a konfliktusból eredő, a szövetséges erőket fenyegető veszélyek fajtáját, mértékét.

Légtérellenőrzés: A konfliktuskörzet feletti légtér ellenőrzése fontos feltétel más légi és földi műveletek biztonságos és hatékony végrehajtásához. A légtérellenőrzés magában foglalja a tiltott repülési zónák kijelölését, a légi rendészetet (Air policing) és a harci őrjáratozást. A légtérellenőrzés feladatai jelentős mértékben változhatnak, a következő négy feladat lehet azonban a legvalószínűbb:

Légi szállítási műveletek: A repülőgépekkel és helikopterekkel végrehajtott légi szállítási műveletek meghatározó elemét képezik az MOOTW-nek és egyben jelentős mértékben felkeltik a média figyelmét. A légi szállítás lehetővé teszi nagyszámú szövetséges csapat és jelentős mennyiségű felszerelés eljuttatását a konfliktuskörzetbe. A légi szállításnak fontos szerepe van a konfliktuskezelésben részt vevők, így a vitázó felek képviselőinek, a közvetítők, megfigyelők, segélyszervezetek vagy a biztonsági szervezetek, esetleg a média tagjainak szállításában. De ugyancsak fontos lehet a légi szállítás az egészségügyi, műszaki és más szakértők vagy "felhatalmazottak" eljuttatása a segélyre, támogatásra szoruló különleges körzetekbe. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a légi szállítást végrehajtó szállító repülőgépek és szállító helikopterek eléggé sebezhetőek, ezért biztonságos tevékenységükhöz az elengedhetetlen feltételeket meg kell teremteni.

A légi szállítási műveletek fajtái a következők:

Felszíni csapásmérés: Az MOOTW során, más eljárásokkal együtt, támadóerőket is alkalmazni kell. Erre akkor kerül sor, ha: megfelelően demonstrálni szükséges valamilyen szándékot, meg kell büntetni a megállapodások megszegőit, vagy támogatni kell a saját csapatokat a hadviselő felek csapásainak visszaverésében. Ez a művelet a legbonyolultabb hadműveleti, jogi és egyeztetési problémákat veti fel. Két szempont, illetve tényező nagyon alapos mérlegelést, megfontolást igényel. Az egyik az elérni kívánt fizikai hatás, különösen a járulékos veszteség, a másik a szemben álló fél, a saját és a semleges csapatok, valamint a megfigyelők lehetséges reakciói. Valamennyi esetben az arányosság elve a legfontosabb szempont; az alkalmazott erőnek arányosnak kell lennie a szabályszegés mértékével. Ez azzal a kényszerrel jár, hogy a célpontot félreérthetetlenül meg kell határozni, és ahol ez szükséges, határozottan kiválasztani és megjelölni azt.

Az ellenség légvédelmének elnyomása: A légvédelem elnyomása, a SEAD nagyon fontos az MOOTW légi támogatásának sikeres végrehajtásához, mert az ellenség földi telepítésű légvédelme (Ground-based Air Defence, GBAD) a legnagyobb fenyegetést jelenti az abban részt vevő repülőkre. Ezért amikor a repülők harcban állnak a GBAD-vel, megelőző, megtorló vagy büntetőakciót nem valószínű, hogy végrehajtanak. A SEAD megvalósításának van egy másik formája is, amikor az elektronikai hadviselés megfelelő eljárását, az elektronikai ellenrendszabályokat (Electronic Counter Meassures, ECM) alkalmazzák.

A magyar légierő az MOOTW-ben

A magyar légierő rendeltetése a Magyar Köztársaság légtér-szuverenitásának, légi felségjogának biztosítása, a lakosság, az anyagi javak, az ország működőképessége szempontjából fontos objektumok, valamint a haderő oltalmazása az ellenség légi csapásaitól és a haditevékenységek támogatása. Ez a rendeltetés Magyarország NATO-tagsága miatt nem változott. Ugyanakkor a szövetséghez tartozás lehetőségeket, de egyben kötelezettségeket is jelent a légierő számára.

Miután részévé váltunk a NATO kollektív védelmi (ezen belül az integrált légvédelmi) rendszerének, a légierőnek hozzá kell járulnia e kollektív védelmi rendszer fenntartásához, működtetéséhez. Ez pedig további feladatok megjelenését vonja maga után. Ezek a következők:

Vajon megfelel-e a magyar légierő az új kihívásoknak? A kérdés megválaszolásához célszerű megvizsgálni, milyen követelményeket fogalmaznak meg a NATO harcászati repülőerői számára. Ezek a követelmények a következők:

Az előbb felsoroltak figyelembevételével a magyar légierő fegyvernemeinek helyzete általánosságban a következőképpen jellemezhető:

Légtérellenőrző csapatok:

Repülőcsapatok:

Légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok:

Van azonban a magyar légierőnek egy olyan eleme, amelyik kompatíbilis a NATO meglévő vezetési rendszerével. Ez a Nemzeti Légierő Vezetési Központ, amely az ASOC rendszer alkalmazásával hajtja végre a magyar légierő vezetésének, irányításának alapvető feladatait. Fontos kérdés, hogy a NATO-nak felajánlott, de IFF berendezéssel, korszerű híradó-, navigációs és elektronikai hadviselési eszközökkel nem rendelkező repülő- és légvédelmi rakétaalegységeink milyen feladatot láthatnának el egy NATO-elvek szerint létrehozott többnemzetiségű összhaderőnemi harccsoportban. Valószínűleg megismétlődnének a koszovói válság során történtek: a magyar repülőgépeket nem engednék közös légtérbe más NATO-repülőgépekkel, a légvédelmi rakétáknak pedig bekapcsolási tilalmuk lenne.

Az MOOTW-ben való részvételre lehetősége egyedül a szállítórepülőknek, illetve a -helikoptereknek van. Ezeknek az eszközöknek is csak olyan körülmények között, amikor a műveletek térségében harctevékenység nem folyik.

Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a magyar légierő az MOOTW-ben csak nagyon korlátozott mértékben képes részt venni. Ahhoz, hogy ilyen jellegű feladatokat végre tudjon hajtani, jelentős technikai fejlesztésre, korszerűsítésre és a nem háborús katonai műveletek elméletének, alkalmazási szabályainak megismerésére van szükség.


FELHASZNÁLT IRODALOM

Military Operations Other Than War (USAF Air Force Doctrine Document 2-3, 1996)

GASPARICS PÉTER-KÖRTVÉLYESSY ZSOLT: A légvédelmi és repülőcsapatok szerepe, feladatai, alkalmazási rendje egy lehetséges konfliktus kezelésében
Bp., MH LÉRE FŐSZLŐ.-ség, 1994. - Nyt.szám: 0298/1994.

LÜKŐ DÉNES: A légierő helyének, szerepének, rendeltetésének, feladatrendszerének és alkalmazási alapelveinek vizsgálata a Magyar Köztársaság NATO-integrációjának tükrében
Kandidátusi értekezés; Bp., Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 1998.

LÜKŐ DÉNES: A repülő- és légvédelmi csapatok alkalmazása a válságkezelésben
In.: Tanulmánykötet a válságkezelés katonai rendszabályairól; Bp., Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1995. - Nyt. szám: 841/0107/Ea.

NATO egyesített légi és űrműveletek doktrínája (ATP-33C; AJP-3. 3)

KŐSZEGVÁRI TIBOR: A biztonságot fenyegető kihívások és veszélyek
In.: Hadtudomány, 1996/3.

PIRITYI SÁNDOR: Biztonságpolitikai kihívás
Új Honvédségi Szemle, 1999/9.

A válságkezelés. Az Észak-atlanti Szövetségben alkalmazott elmélet és gyakorlat
ZMNE tansegédlet; Budapest, 1998. Nyt.sz.: J-1242.

SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY KLÁRA-SZTERNÁK GYÖRGY-ZIMÁN FERENC: A válságok kialakulása, lehetséges formái és a válságkezelés alapjai, valamint a fegyveres erők és a rendvédelmi szervezetek feladatai a válságkezelés során
ZMNE jegyzet; Budapest, 1996. Nyt.sz.: J-1215.

VASVÁRI VILMOS: A fegyveres küzdelem és a békeműveletek támogatása
ZMNE jegyzet; Budapest, 1998.

HORST, MALAT: Béketámogató műveletek
Új Honvédségi Szemle, 1998/10.