HADTUDOMÁNY X. évfolyam, 1. szám

HADTUDOMÁNY-HADÜGY


Rádli Tibor

A hadtudomány értelmezésének és struktúrájának alakulásáról

A Hadtudomány 1992/2. számában közreadtunk egy munkabizottság által összeállított tanulmányt A hazai hadtudomány változásainak, helyzetének és fejlődésének jellemzői címmel. Ezt az összefoglalót a Hadtudományi Bizottság elfogadta és megküldte az MTA-nak. Az írást képet ad a hadtudomány változásáról, helyzetéről, a kutatás intézmény- és feltételrendszerének alakulásáról, az ezredforduló utáni kutatások lehetőségeiről és főbb irányairól. A jelentés zárósorai eszmecserére ösztönzik az olvasót, a kutatót. A szerő - ismert hazai kutatók írásaira, nézeteire hivatkozva - ezen elvárás megvalósításához kíván hozzájárulni a hadtudomány fogalmi rendszerében és a struktúrájában bekövetkezett változások bemutatásával.

 

Az elmúlt időszakban a társadalomtudományok változása, fejlődése a hadtudomány fogalmát és struktúráját sem hagyta érintetlenül. Az elmúlt két évtizedben a fogalomrendszerben bekövetkezett változásokat áttekintve, néhány általánosítható tapasztalatra szeretném a figyelmet ráirányítani. Ez irányú kutatási eredményeim közreadásában elsősorban a hadtudományi kutatómunkában élenjáró tudósok csak egy szűkebb körének munkáiban leírtakra támaszkodtam.

A Magyar Értelmező Kéziszótár 1985-ös kiadása a hadtudománnyal kapcsolatban a következőket rögzíti: “Hadtudomány a hadviseléssel és annak törvényszerűségeivel kapcsolatos ismereteket magában foglaló tudomány.”1

Az Új Magyar Lexikon 1962. évi kiadásában a hadtudomány fogalmát az alábbiak szerint találjuk meg:

“Hadtudomány: a hadviselés törvényszerűségeit, előkészítésének és vezetésének módjait magában foglaló ismeretek rendszere. Körébe tartoznak a hadművészet (stratégia, a hadműveletek művészete, a taktika) kérdései, a fegyveres erők szervezése és kiképzése, a hadtörténelem, valamint a haditechnika alkalmazásának elméleti és gyakorlati problémái”.2

A fogalommal kapcsolatban a következő meghatározás, amelyre hivatkozom az 1985-ben kiadott Katonai Lexikonban található: “A hadtudomány a háborúk jellegéről és törvényeiről a fegyveres erők, az ország háborúra való felkészítéséről és a háború megvívásának módjairól szóló ismeretek rendszere.”3

A hadtudomány mindenkori helyzetével konferenciákon is számos alkalommal foglalkoztak. Dr. Bognár Károly egyik ilyen rendezvényen Gondolatok a hadtudomány hazai értelmezéséhez című előadásában a következőket mondta:

“A hadtudomány a béke és az ország alkotmányos rendjének katonai erővel és eszközökkel történő megőrzéséről, a háború és a fegyveres küzdelem elkerüléséről, a válságok és konfliktusok kialakulásáról, a lehetséges háború katonai stratégiai jellegéről, törvényszerűségeiről, a fegyveres erők (testületek), valamint a lakosság és az ország ezekre való felkészüléséről s szükség esetén a védelmi háború fegyveres megvívásáról és a békeállapot visszaállításának katonai jellegű kérdéseiről szóló ismeretek átfogó rendszere.”4

Az előzőekben rögzített fogalmak lényegüket tekintve megismétlődnek a ZMKA-n 1994-ben kiadott, Szemelvények a hadtudomány általános elmélete témakörben készített tanulmányokból című munkában. Mind az előző, mind a második irodalmi forrásban is a szerzők megállapították az alábbiakat:

“A fenti megfogalmazásokból jól érzékelhető a hadtudomány tárgyának és fogalmának bővülése, azonban ez nem jelenti azt, hogy a hadtudomány részterületéről és kapcsolatrendszeréről eddig megjelenteket jelentősen módosítani kellene. Csupán arról van szó, hogy a hadtudománynak van egy szélesebb és egy szűkebb értelmezési tartománya. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy szélesebb értelemben integrálja valamennyi tudomány katonai, biztonságpolitikai, katonai műszaki stb. területeit és szűkebb értelemben a fegyveres küzdelem kérdéseivel foglakozik.”5 Ezzel a megállapítással én is teljes mértékben egyet tudok érteni.

A hadtudomány struktúráját pedig mind az 1993-ban, mind az 1994-ben kiadott akadémiai jegyzet az alábbiak szerint rögzítette:

“A ma még érvényben lévő, elfogadható értelmezésben a hadtudományt az alábbi tudományterületekre lehet felosztani:

A korszerű hadtudomány tartalmát az általam második - az 1994-ben megjelent - alapvető irodalomként feltüntetett jegyzetben áttekintő táblázatos formában is megtalálhatjuk. Ebben a munkában a szerzők összefoglalásukban a háborúk lényegére, előkészítésére és megnyerhetőségére vonatkozó hármas összeállítást kiegészítik a háború megakadályozásának egyre fontosabbá váló összetevőivel. Ez alapján egy négyes tagozódást kapunk.

A korszerű hadtudomány tartalma*

A háború lényege A háború megnyerhetősége A háború előkészítése A háború megakadályozása
 • A háború okai-
  nak, jellegének és formáinak elemzése
 • A háború társadalmi következményei
 • A háborút befolyásoló
   társadalmi tényezők
 • A háborúk típusai és azok kitörésének problémái
 • A hadművészet vizsgálata alapvetően a hadászatra összpontosítva
 • A hadviselésműszaki és logisztikai feltételeinek fejlődése
 • A fegyvereserők megszervezésének, vezetésének és kiképzésének problémái
 • A fegyveres erők típusainak és közös jellemzőinek vizsgálata nukleáris, hagyományos és államközi vonatkozásban
 • A háború eszkalációjának megakadályozására irányuló módszerek kutatása
 • A katonai doktrína kialakulásával összefüggő problémák
 • A jövő háborújával kapcsolatos koncepció a politikai és a hadászat figyelembevételével
 • Egy ország és fegyveres erői háborúra való felkészítésének lehetőségei
 • A katonai erő felmérése A katonai erő hatékonysága békében és háborúban
 • Az erő hatékony felhasználásának előkészítése
 • Az elrettentés fegyverellen őrzés és válságkezelés elméletei
 • Konfliktus elemzések
 • Jövőkutató cselekvési modellek, mint a műszaki, a társadalmi és a környezettel összefüggő problémák megoldási eszközei
 • A békekutatás és békepolitika elméletei és cselekvési irányelvei**

* Összeállítva J. Lider: Bevezetés a hadielméletbe műve alapján - megjelent. ÖMZ 1981. 6. sz. 491. p.

** E-O. Czempiel: “Békestratégiák” értelmében (Paderborn, 1986) (Átvéve a Szemelvények ZMKA, Budapest 1994. I. évfolyam 2. szám 15. oldalról, Dr. Czékus János-Laczkó Mihály)

Az Új Honvédségi Szemle 1994. évi 1 számában dr. Héjja István "A hadtudomány kapcsolatrendszerének és belső struktúrájának értelmezése" című írásában megítélésem szerint teljesen újszerűen közelítette meg a hadtudomány fogalmát. Már a bevezető gondolatai között feltette a kérdést, hogy “vajon a hadtudomány jelenlegi értelmezése és annak belső szerkezete hogyan és milyen mértékben felel meg a kialakult helyzetnek?”

Az írás tartalmi részében pedig megadta a választ a feltett kérdésre és a hadtudomány fogalmát is a teljes komplexitás alapján határozta meg:

“A hadtudomány fogalmát ezek után úgy összegezhetjük, hogy olyan interdiszciplináris ismeretrendszer, amely elsősorban a társadalomtudományhoz kapcsolódik, bár jelentős más tudományági aspektusokkal is rendelkezik. Három alapvető kérdéscsoporttal foglalkozik:

A továbbiakban a szerző visszacsatolt a hadtudomány szovjet elvekre épülő felosztásához, és megfogalmazta a jelen, ettől eltérő felfogását. Megállapította, hogy a második világháború után egyeduralkodóvá vált szemlélet alapján a hadtudomány egyértelműen fegyveresküzdelem-központú volt, jelenleg viszont kiszélesedett a biztonságfilozófiai kérdések vizsgálatának irányába. A hadtudomány területeit illetően rögzítette, hogy azon belül strukturális és fogalmi átrendeződés zajlik le, a továbbiakban azonban ezek vizsgálatára nem tért ki.

Dr. Móricz Lajos az Új Honvédségi Szemle 1994/4. számában "A hadtudomány, a hadtudományi kutatás és a Magyar Hadtudományi Társaság" címmel közreadott írásában is igen értékes és tartalmas gondolatokat fogalmazott meg - többek között - a hadtudomány értelmezéséről, műveléséről és struktúrájáról. Az USA-ban 1992-ben megjelent Védelmi és Katonai Enciklopédia szerint “a hadtudomány olyan elmélet, amely a múlt tanulmányozására támaszkodva, a gyakorlat által igazolt általános következtetéseket von le a háborúra vonatkozólag.”8 Ezt követően a szerző megállapította, hogy a fogalomból adódó következtetések inkább előíró, mint leíró jellegűek, ezért hatással kell lenniük a döntéshozatal folyamatára is. A mai tudományok nemcsak ismeretrendszerek, hanem egyidejűleg tevékenységi, eredmény- és intézményrendszerek is. Ez értendő a hadtudományra is - állapította meg a cikk írója -, mely napjainkban elősegíti azt, hogy annak társadalmi szerepe felértékelődjön.

A hadtudomány struktúrájának meghatározásakor a dr. Móricz Lajos megállapította, hogy “...minden korszakban vitatott téma volt és ma is az, hogy az voltaképpen milyen elemekből tevődik össze, vagyis hogy milyen a struktúrája”. (M. L. i.m. 14. old.) Az I. és a II. világháború tapasztalatai alapján, továbbá a 20. században lezajlott hadügyi forradalom hatására Európa-szerte elterjedt egy viszonylag egységesnek tekinthető értelmezés. Erről a szerző a következőket írta:

“...hadtudomány-struktúrát úgy kezdték értelmezni (ez volt jellemző hazánkban is), hogy annak fő része a hadművészet, amely magában foglalja a hadászat, a hadműveleti művészet és a harcászat elméletét és gyakorlatát, beleértve e tevékenységek vezetésének kérdéseit is. A hadtudomány további elemeiként kezelték azokat a diszciplínákat, amelyek bizonyos mértékig támaszkodnak ugyan más tudományágazatokra, de a hadművészeti nézőpontot is maguk számára meghatározónak tartják. Ezek: a hadseregszervezés vagy más néven a fegyveres erők építésének elmélete, a katonai kiképzés és nevelés elmélete, a hadigazdálkodás és a katonai gazdálkodás elmélete, a hadművészet és a fegyveres erők története, valamint a hadtudomány általános elmélete. A felsoroltakon kívül a hadtudomány struktúráját szemléltető vázlatokon még számos olyan, főleg társadalmi, műszaki és orvosi tudományterületnek a kapcsolódását is feltüntették, amelyek katonai vonatkozású kérdéseket is tanulmányoznak és a hadtudomány meghatározó területein elfogadott nézeteket is számításba veszik tevékenységük során.” (M. L. i.m. 14. old.)

A jelenlegi helyzet értékelésének szempontjai és a közeljövőben várható tendenciák érvényesülése között említette a következőket:

“Hazánkban az utóbbi években egyre több szakíró követeli, hogy a hadtudomány struktúrája tekintse szerves elemeinek a haderő társadalmi és belső problémáival, békeéletével, a nemzetközi katonai biztonság szolgálatában vállalt feladataival, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos kérdések vizsgálatával foglalkozó diszciplínákat is. Olyan nézet is felszínre jutott, hogy a fegyveres bűnözés és a fegyveres terroristák elleni harc elvi kérdéseire ugyancsak terjedjen ki a hadtudomány struktúrája.” (M. L. i.m. 14. old.)

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 1998-ban további két - megítélésem szerint igen színvonalas - egyetemi jegyzet is kiadásra került az általam vizsgált kutatási területhez illeszkedően. Az egyik jegyzet a Doktori Iskola kiadásában A hadtudomány általános kérdései, a másik pedig a Hadászati tanszék gondozásában Hadtudományi ismeretek címmel jelent meg. Az első jegyzet szerzője dr. Móricz Lajos egyetemi tanár, a másodiké pedig dr. Héjja István, dr. Kónya József egyetemi docensek és dr. Laczkó Mihály egyetemi tanár.

A hadtudomány fogalmának és struktúrájának mára kialakult, korszerűnek tekinthető értelmezését e két jegyzet vonatkozó részei alapján igyekszem bemutatni.

Dr. Móricz Lajos ebben a jegyzetében is több oldalról közelítette meg a hadtudomány fogalmát. Végül is megállapította, hogy egy, sokak által hirdetett definíció szerint a háborúk elkerülésére és a béke megőrzésére vonatkozó katonai tevékenységek problémái is a hadtudomány fogalomkörébe tartoznak. Így az ő a felfogásában “a hadtudomány az a tudományág, amely a fegyveres erők (és az ország védelmében részt vevő más erők és szervezetek) béke- és háborús alkalmazásával, az erre történő mindenoldalú felkészüléssel és biztosítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozik.”9

Mindebből az következik, hogy jelenleg hazánkban a hadtudományi kutatáshoz tartozónak tekinthetőek a biztonsági és a honvédelmi politikát érintő összefüggések, a minősített időszakokkal kapcsolatos katonai vonatkozású kérdések, a haderő egészével vagy annak részeivel folytatott tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos elvek és eljárások vizsgálata.

A hadtudomány fogalmát és tárgyát a hivatkozott jegyzet Egyes fogalmak értelmezése címszó alatt az alábbiak szerint találjuk meg:

Hadtudomány. A társadalomtudományokhoz tartozik, szűkebben a politikai tudományokhoz, de sok egyéb tudománnyal is van kapcsolata. Egyetemes tudomány nemzeti sajátosságokkal.

A hadtudomány tárgya. A katonai erő létrehozásával, felkészítésével és a különböző körülmények közötti alkalmazásával kapcsolatos elvek és eljárások. A korábbi felfogások szerint csak a háborúban sorra kerülő fegyveres küzdelem volt a hadtudomány tárgya.”10

A hadtudomány struktúrájánál a szerző ismételten hangsúlyozta azt, hogy annak alkotóelemei, azok belső összefüggései állandó változásban vannak. Napjainkra kialakultnak tekinthető az a nézet, hogy a hadtudomány több tudományszakból (szakágból) áll. A belső struktúráját illetően jelenleg pedig több felosztás is létezik. Közülük az egyik egy elvi alapokon nyugvó, a másik pedig egy gyakorlati oldalról történő megközelítést igényel.

Az előzőekből kiindulva a szerző a hadtudomány struktúráját az alábbiak szerint mutatja be:

“A hadtudomány struktúrája. A központi helyet elfoglaló szakágak:

A központi helyet elfoglaló
szakágakhoz szorosan
kapcsolódó szakágak
A határterületnek nevezhető
szakágak
 • A katonai vezetés
 • A haderőszervezés
 • A hadkiegészítés
 • A kiképzés (felkészítés)
 • A logisztika
 • A hadtörténelem
 • A polgári védelem
 • A védelemgazdaság
 • A védelemigazgatás
 • A katonaföldrajz
 • A katonai térképészet
 • A határőrizet
 • A közrendvédelem

A vázlathoz megjegyzésként hozzátette, hogy a hadtudomány kutatói körében a struktúrát illetően jelenleg sem teljes a nézetazonosság. A szerző következtetésként megállapította, hogy a problémák megoldását kell fontosnak tekinteni és e mellett a struktúra folyamatos gondozására is figyelmet kell fordítani.

A másodikként megjelölt Hadtudományi ismeretek című egyetemi jegyzetben is igen nagy számban megtalálhatók a hadtudomány fogalmának és struktúrájának alakulását tükröző különböző változatok. Így a vonatkozó fejezet szerzője az 1990-ben megjelent Cambridge Enciklopédiából a fogalmat az alábbiak szerint vette át:

“Hadtudomány: (military science) a hadviselés és annak stratégiai, taktikai és logisztikai elveinek elméleti tudománya. A hadtudomány az ókortól a mai, számítógépes hadijáték programokig olyan változatlan elvekkel foglalkozik, mint a cél kitűzése, az erő-összpontosítás, az erővel való gazdálkodás, a meglepés és a manőver.”11

A hadtudomány fogalmát a szerző az 1985-ben kiadott Katonai Lexikon alapján - az írásomban már szereplő fogalom meghatározásánál bővebb formában - is rögzítette, mely szerint a “Hadtudomány - a háború jellegéről és törvényeiről, a fegyveres erők, az ország háborúra való felkészüléséről és a háború megvívásának módjairól szóló ismeretek rendszere. A hadtudomány a háborút - más tudományokkal együtt - mint összetett társadalmi-politikai jelenséget tanulmányozza. A hadtudomány területei: a hadtudomány általános elmélete, a hadművészet elmélete, a katonai kiképzés és nevelés elmélete, a hadigazdaságtan és hadtápelmélet, a hadművészet és a fegyveres erők története. A hadtudomány számos más tudományágazattal érintkezik”.12

A szerző is rögzítette, hogy a hadtudomány helyzetének kérdéseivel a kutatók már több tudományos konferencián is foglalkoztak. Az egyik ilyen rendezvényen a hadtudomány fogalmával kapcsolatban elhangzott, hogy:

“A hadtudomány a béke és az ország alkotmányos rendjének katonai erővel és eszközökkel történő megőrzéséről, a háború és a fegyveres küzdelem elkerüléséről, a válságok és konfliktusok kialakulásáról, a lehetséges háború katonai stratégiai jellegéről, törvényszerűségeiről, a Magyar Honvédség és más fegyveres szervek, valamint az ország, a lakosság ezekre való felkészüléséről, szükség esetén a védelmi háború fegyveres megvívásáról és a békeállapot visszaállításának katonai jellegű összefüggéseiről szóló ismeretek átfogó rendszere.”13

A megfogalmazásban is jól érzékelhető az a szándék, hogy a szerző törekedett a hadtudomány fogalma, struktúrája és a megváltozott társadalmi körülmények közötti összhang megteremtésére.

A hadtudomány fogalmának jelenleg is számos változata létezik. Mivel hazánkban a hadtudományi kutatás feladatai közé tartoznak a biztonságpolitikai, a katonai stratégiai, a rendkívüli helyzettel kapcsolatos országvédelmi és a haderő-alkalmazás módjaira vonatkozó kutatások, személy szerint én is szükségesnek tartom egy komplexebb és teljesebb körű fogalom megalkotását.

Erre vonatkozóan a jegyzetben a következő változattal találkoztam:

“A hadtudomány: védelemtudomány, amely magában foglalja a hadviseléssel, a fegyveres küzdelemmel kapcsolatos katonai elméletet és gyakorlatot, a védelem-gazdaságtant, a haditechnikát, a polgári és rendvédelmet. Önálló tudományágként részletesen foglakozik a fegyveres erők, illetve az ország katonai védelmében részt vevő más erők és szervezetek béke-, valamint háborús alkalmazása előkészítése és mindenoldalú biztosítása elméleti és gyakorlati kérdéseinek elméleti kutatásával, az elméleti és a gyakorlati feladatok előkészítésével, majd végrehajtásával.”14

A hadtudomány struktúrájára, mai kifejezéssel élve: tudományszakaira vonatkozó legújabb kutatási eredmények alapján egy szűkebb és egy tágabb felosztás is elfogadható. A következőkben egy vázlat segítségével ennek helyzetét mutatom be.

A hadtudomány fogalmának és struktúrájának változásához, fejlődéséhez kapcsolódóan - az általam tanulmányozott szerzői munkák alapján - az alábbi főbb következtetések vonhatók le:

A hadtudomány tudományszakaszai

Szűkebb értelemben15 Tágabb értelemben16
 • Hadtudomány általános elmélete
 • Nemzeti katonai stratégia és katonai doktrínák
 • Hadászat, hadművelet, harcászat
 • Támogatás
 • Logisztika
 • Katonai konfliktusok kialakulása, kezelése
 • Haderőszervezés, hadkiegészítés
 • Védelem-gazdaságtan, hadigazdaságtan
 • Határőrizet
 • Közrendvédelem
 • Polgári védelem
 • A hadtudomány általános elmélete
 • Nemzeti katonai stratégia
 • Katonai doktrína (doktrínák)
 • Hadászat, hadművelet, harcászat (hadműveleti művészet)
 • Katonai konfliktusok (nem  háborús feladatok kialakulása, kezelése)
 • Biztosítás (megóvás, túlélőképesség)
 • Logisztika
 • Katonai felkészítés (csapatok, törzsek, intézmények, intézetek, szervek)
 • Haderőszervezés, hadkiegészítés
 • Védelem-gazdaságtan
 • Határőrizet a minősített időszakokban
 • Közrendvédelem a minősített időszakokban
 • Terület- és polgári védelem
 • Az állami és közigazgatási rendszer feladatai
 • Hadtörténelem (a háborúk, a haditechnika és a katonai gazdálkodás története)

Befejezésül ismételten hangsúlyozom, hogy az írás keretei nem tették lehetővé a témával foglalkozó valamennyi kutató munkája vonatkozó részeinek feldolgozását és bemutatását. Mint ahogy azt bevezető gondolataim között is rögzítettem: véleményem megfogalmazásakor elsősorban a kutatók egy szűkebb körének munkáira támaszkodtam. Magam is jól tudom, miszerint rajtuk kívül még nagyon sokan tekintették és tekintik jelenleg is fő feladatuknak, hogy kutassák és közzétegyék a hadtudomány mindenkori állásának helyzetére vonatkozó megállapításaikat, gondolataikkal és tevékenységükkel hozzájáruljanak annak fejlődéséhez. Ez a törekvés “jól tetten érhető” a Hadtudományi Bizottságnak a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályához 1999-ben küldött (és a Hadtudomány 1999. évi 2. számában szó szerint közölt) jelentésében is.

Az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása a hadtudományon belül is meghatározó helyet foglal el. Zrínyi Miklós egykor elhangzott szavait idézve: “Azé a hadi győzelem, akié a nagyobb hadi mesterség.”


FELHASZNÁLT IRODALOM

JEGYZETEK.

 1. Magyar Értelmező Kéziszótár 1985. 496. oldal (átvétel a ZMKA-n 1993-ban kiadott, a Hadtudomány alapjai című jegyzetből a 11. oldalról).
 2. Új Magyar Lexikon 1962. 3. kötet 165. oldal (átvétel a ZMKA Á i.m. a 12 old.).
 3. Katonai Lexikon: Zrínyi Katonai Kiadó 1985. 239. old. (átvétel a ZMKA-n. Á i.m. 12. old.).
 4. Dr. Bognár Károly: Gondolatok a hadtudomány hazai értelmezéséhez; 1992. április 08-án elhangzott előadása alapján (átvétel a ZMKA-n Á i.m. 12. old.).
 5. Szemelvények ZMKA Dr. Czékus János-Laczkó Mihály: A hadtudomány értelmezése; 1994. I. évfolyam 2. sz.
 6. Szemelvények ZMKA Á i.m. 21. old.
 7. Dr. Héjja István: A hadtudomány kapcsolatrendszerének és belső struktúrájának értelmezése; Új Honvédségi Szemle 1994/1. szám. 16. old.
 8. Dr. Móricz Lajos: A hadtudomány, a hadtudományi kutatás és a Magyar Hadtudományi Társaság; Új Honvédségi Szemle 1994/4. szám. 13. old.
 9. Dr. Móricz Lajos: A hadtudomány általános kérdései; Egyetemi jegyzet. ZMNE Doktori Iskola, Budapest, 1998. 15. old.
 10. Dr. Móricz Lajos: A hadtudomány általánosÁ i.m. 27. old.
 11. Cambridge Enciklopédia; Maecanes Kiadó, 1992. 544. oldal (átvétel a Hadtudományi ismeretek egyetemi jegyzetből; ZMNE, Budapest, Hadászati Tanszék 1998. I. fejezet Hadtudomány a tudományok rendszerében - Dr. Laczkó Mihály 25. old.).
 12. Katonai Lexikon; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1985. 239. old. (átvétel a Hadtudományi Á i.m. 26. old.).
 13. Tudományos Konferencia; 1996. október 29. (átvétel a Hadtudományi Á i.m. 27. old.)
 14. Dr. Simon Sándor: a Hadtudomány mai értelmezése Magyarországon, fejlődése és helye a tudományok rendszerében; Hadtudományi tájékoztató, 1997/7. szám 33. o. (átvétel a Hadtudományi Á i.m. 28. old.)
 15. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 1997 március 19-én megtartott tudományos tanácskozás a NATO-orientáltságot is figyelembe véve Ajánlást fogalmazott meg az MTA IX. Osztálya Hadtudományi Bizottságának a “hadtudomány” tudományszakaira, szakágaira, szakágazataira és szakterületeire vonatkozóan. A Hadtudományi Bizottság az Ajánlást elfogadta. (Átvétel a Hadtudományi Á i.m. 17. old.)
 16. Dr. Simon Sándor: A hadtudomány mai értelmezése Magyarországon, fejlődése és helye a tudományok rendszerében; Hadtudományi tájékoztató, 1997/7. szám 33-34. o. (átvétel a Hadtudományi Á i.m. 29 old.)