HADTUDOMÁNY X. évfolyam, 1. szám

BIZTONSÁGPOLITIKA


Forgács András

Görögország és a NATO, a görög nemzetbiztonsági stratégia

A Kelet és a Nyugat közötti globális enyhülés, a NATO és a Varsói Szerződés katonai természetű éles szembenállásának megszűnése, majd a VSZ felszámolása gyökeresen új helyzetet teremtett a Balkán-félszigeten is. Görögország feje felől a 60-as évek derekától fokozatosan elhárult egy átfogó világméretű konfrontáció regionális implikációinak veszélye. Gyakorlatilag megszűnt az észak felőli fenyegetettség és annak érzése is. Ezzel egyidejűleg új kihívások jelentkeztek, amelyekre a görög nemzetbiztonsági stratégiának és védelmi doktrínának megfelelő válaszokat kell adnia. Ezek a kihívások mindenekelőtt a 70-es évek eleje óta állandósult és időnként éles fordulatot öltő görög-török ellentétekben, Jugoszlávia felbomlásának a Balkán-térség egészét destabilizáló regionális hatásaiban, a közel-keleti térség stratégiai viszonyainak átrendeződésében testesülnek meg. A szerző kísérletet tesz arra, hogy röviden bemutassa a görög védelmi doktrína fejlődésének főbb állomásait 1952-től napjainkig, különös tekintettel a görög-török viszony problémáinak görög értelmezésére, s a problémákra való válaszkeresésre.

 

A 90-es évek elejétől Görögország stratégiai helyzetét alapvetően többé nem a szovjet-amerikai szembenállás által meghatározott globális, hanem főként regionális tényezők determinálják. Görögországnak a jelen viszonyok között, egyfelől meg kell találnia helyét és szerepét az Európában és az Európával határos térségekben a regionális konfliktusok megelőzését és kezelését a politikai, a katonapolitikai együttműködés új formáit előtérbe helyező új, NATO-védelmi felfogásban; másfelől érvényt kell szereznie specifikus biztonsági érdekeinek is, mindenekelőtt Törökországgal szemben. Emellett folyamatosan számolnia kell a Balkán-félszigeten immáron egy évtizede fel-felizzó, etnikai fogantatású konfliktusok elsősorban nem katonai, hanem biztonságpolitikai természetű regionális következményeivel s tágabb értelemben a Földközi-tenger keleti medencéjének, sőt a Fekete-tenger és a Kaukázus térségében végbemenő folyamatok közvetett és közvetlen hatásaival is.

A 80-es évek elejére kialakult és gyorsan változó viszonyok kikényszerítették a közel három évtizedes hidegháborús időszakban domináns és kizárólag a VSZ-NATO szembenállásra építő, gyakorlatilag az USA és a NATO által megszabott és azoknak alárendelt védelmi stratégia és doktrína fokozatos felülvizsgálatát és folyamatos kiigazítását. A Ciprus területének részleges török katonai megszállásába torkolló görög-török konfliktus világossá tette, hogy a NATO regionális törekvései, érdekei és a specifikus görög stratégiai, katonai érdekek gyakran nem konvergálnak. Görögország a ciprusi konfliktusban nem találta meg (nem is találhatta meg) a remélt vagy feltételezett támogatást és védelmet a szövetségi rendszerben. Mindazonáltal a NATO-ból történő esetleges kilépés vagy az azzal történő fenyegetőzés - különösen a Szovjetunió, majd Oroszország világhatalmi befolyásának és súlyának számottevő csökkenését követően - egyáltalán nem bizonyult járható útnak, politikai, diplomáciai szempontból különösképpen előnyösnek.

Ilyen körülmények között, a görög katonai és politikai vezetésnek nap mint nap azon kellett és kell munkálkodnia, hogy összebékítse a NATO-tagságból fakadó kényszereket, kötelezettségeket a sajátos görög érdekek diktálta nemzeti stratégia követelményeivel, s lehetőség szerint saját törekvései és érdekei szempontjából optimálisan kamatoztassa az euroatlanti és az európai katonai, gazdasági és politikai integrációkhoz (NATO, EU, NYEU) tartozásának tényét. Figyelembe véve a lakosság egy jelentős szegmensének és a számottevő befolyással rendelkező baloldali orientációjú politikai elit hagyományosan USA- és NATO-ellenes érzületeit, a görög kormányok, politikai irányultságuktól függetlenül, gyakran kénytelenek voltak bonyolult és nem kockázatmentes politikai-diplomáciai játszmákba bocsátkozni, amelyeknek mérlege nem minden esetben pozitív.

Görögországnak a 21. század hajnalán stratégiai, politikai és katonai szempontból lényegesen összetettebb és kevésbé kiszámítható helyzettel kell megbirkóznia, mint a 2. világháború vége óta bármikor. Az új helyzetet egyidejűleg jellemzi a külpolitikai mozgástér tágulása, az önálló cselekvés lehetősége és természetesen felelőssége, továbbá a globális veszélyforrások csökkenésével szemben a regionális fenyegetettség növekedése. Olyan, a védelmi doktrína és a hagyományos értelemben vett honvédelem keretein túllépő, átfogó nemzetbiztonsági stratégiára van szüksége, amely a formálódóban lévő új és még számos vonatkozásban képlékeny nemzetközi rend keretei között - hatványozottabban számolva az ország biztonságpolitikai helyzetét befolyásoló valamennyi tényező természetével, kockázati súlyával és kölcsönhatásával - egyformán képes az országot érő "hagyományos" és új típusú biztonságpolitikai kihívásokra érvényes és adekvát válaszokat adni.

Görögország stratégiai szerepe, a görög védelmi doktrína 1952-től napjainkig

Görögország egyidejűleg szárazföldi és tengeri hatalom. Stratégiai szerepét és fontosságát elsődlegesen az determinálja, hogy szárazföldön, vízen és a levegőben egyaránt kihagyhatatlan láncszemként, összekötő és közvetítő kapocs K-Ny-i és É-D-i irányban Nyugat-Európa, továbbá a Közel-Kelet, Közép- és Délkelet-Európa, valamint a Közel-Kelet és Fekete-tenger térsége között. Globalizálódó korunkban, a modern haditechnika, a hagyományos és a nukleáris fegyverzet, a korszerű távközlés és a közlekedés, valamint az egységes világgazdaság korában is jelentősnek tekinthető a stratégiai értéke. Az a szuperhatalom vagy politikai-katonai tömörülés, amely ellenőrzi a görög térséget, az a világpolitika és a világgazdaság szempontjából vitális jelentőségű övezetekre képes befolyását kiterjeszteni. A térség felett éppen kontrollt gyakorló nagyhatalomnak a görög védelmi képesség fenntartásához és minőségéhez csupán ilyen értelemben és mértékben fűződik érdeke.

Görögország Törökországgal együtt 1952-ben lett a NATO tagja. Az ország stratégiai térségként hármas jelentőséggel bírt az USA vezette NATO számára:

a.) Az ország területén 1953 után létesített tengerészeti, légi támaszpontok, a Szovjetuniót övező támaszpontrendszer láncszemeiként elsődlegesen Moszkva elrettentésére (policy of deterrence) voltak hivatottak.

b.) A több mint 1500 km hosszan húzódó közös határ az akkori balkáni kommunista (szocialista) országokkal (Jugoszláviát és Albániát is ideértve) a NATO déli szárnyán olyan mellékhadszíntéri felvonulási területként jött számításba, amely puszta léténél fogva képes volt folyamatosan lekötni s tehermentesíteni a középső hadműveleti térségben a NATO főerőit, ezzel csökkentve a fő csapásiránynak tekintett középső térségekre, elsősorban Nyugat-Németországra nehezedő nyomást. [1]

c.) Az Olaszország, Görögország és Törökország alkotta délkeleti NATO-szárny tengelyében Görögország biztosította a szárny földrajzi kohézióját, a négymillió négyzetkilométernyi terület három, egymástól meglehetősen elszigetelt hadműveleti térsége (1. Északkelet-Olaszország, 2. Thrákia és a szorosok, 3. Északkelet-Törökország) közötti összeköttetést.

Az 50-es évtizedben a görög katonai tervezés és irányítás teljes mértékben alá volt vetve az USA-nak és a NATO-nak. Önálló görög védelmi doktrínáról ebben a periódusban nem beszélhetünk. A görög fegyveres erők szövetségesi kötelezettsége elsődlegesen az ország "belső biztonságának a fenntartása és szavatolása" volt. "Északról jövő támadás esetén" a görög fegyveres erők szerepe arra korlátozódott, hogy a NATO főerők megérkezéséig az első támadó hullámot feltartóztassák. A 60-as években fokozatosan módosult ugyan Görögország katonapolitikai helyzete, ám ez 1974-ig egyáltalán nem tükröződött a görög védelmi doktrínában.

A görög védelmi gondolkodásra a Ciprus közel 40%-ának török katonai megszállásával végződött, 1974. júliusi válság gyakorolta a legmélyebb hatást. [2] A görög fegyveres erők akkor képteleneknek bizonyultak a török katonai akcióval szembeni bárminemű érdemi reagálásra vagy hatékony válaszlépésre. A NATO és az USA nem lépett fel tevőlegesen a török invázióval szemben, s erőfeszítéseik tulajdonképpen csupán arra irányultak, hogy mindenáron elhárítsák a két NATO-tagállam közötti közvetlen fegyveres konfrontáció veszélyét, s elejét vegyék minden olyan politikai vagy katonai akciónak, amely veszélyeztetné a sziget tekintetében a fennálló status quót (pl. a ciprusi brit katonai támaszpontok jogállását). A Szovjetunió fellépése sem lépte túl a verbális tiltakozás küszöbét. A szovjet stratégák számára egyáltalán nem volt ugyan közömbös a szemben álló katonai tömb keretei között tapasztalható meghasonlás, de fontosabb volt, hogy semmi olyat ne tegyenek, ami elidegeníthetné a kétezer kilométer hosszú közös határral rendelkező Törökországot. Az ENSZ szerepe is elsősorban a fegyveres konfliktus kiújulásának, a két népközösség közötti súlyos incidenseknek a megelőzésére korlátozódott. A ciprusi probléma politikai és tárgyalásos megoldására, a többnyire konföderatív jellegű megoldás variánsain alapuló világszervezeti javaslatok hol az egyik, hol a másik, hol mindkét érintett fél elutasításába ütköztek.

Nem kisebb kihívást jelentett a görög védelmi doktrína és fegyveres erők számára a 70-es évek második felétől az Égei-tenger felett gyakorolt ellenőrzés kérdéseiben (a kis-ázsiai part menti vizek, a kontinentális talapzat, bizonyos sziklazátonyok hovatartozása, a nemzetközi légtér ellenőrzése) támadt, s időnként a fegyveres összetűzés küszöbéig jutó török-görög ellentétsorozat. Törökország katonai, politikai, diplomáciai akcióit görög részről az Égei-térségben az első és a második világháború után kialakult és nemzetközi szerződések (lausannes-i szerződés, montreux-i szerződés, párizsi szerződés, tengerjogi szerződés) és technikai jellegű megállapodások (ICAO-rendelkezések a légtérellenőrzésről) által szankcionált viszonyok megváltoztatásának kierőszakolására, esetenként az azokból fakadó görög jogok (pl. kontinentális talapzat, nemzeti felségvizek határainak kiterjesztése) érvényesítésének meghiúsítására irányuló kísérletként értékelték.

Az 1974-től a 80-as évek végéig tartó időszakban a görög védelmi politikát a pártpolitikai fogantatású, konjunkturális küzdelmekkel is bőségesen átszínezett, folyamatos önkorrekció és kiigazítás, a rohamosan változó külső biztonságpolitikai környezethez történő kényszerű alkalmazkodás és az új fejleményekre való, nem minden esetben szerencsés reagálás által indukált erőteljes hullámzások jellemezték.

A görög katonai gondolkodásban előtérbe került a török fenyegetés elhárítására alkalmas hatékony, rugalmas és autonóm védelmi potenciál megteremtésének igénye és vágya. Az 1974-es ciprusi válság tapasztalatai egyértelműen bizonyították, hogy a görög-török katonai erőviszonynak a NATO-szövetségre építő, ún. külső kiegyenlítése nem több illúziónál. A török-görög "katonai aszimmetriának" a védelmi autonómia megteremtésén alapuló, ún. belső kiegyensúlyozása került előtérbe, ami a feltételezett török támadó szándék "hihető elrettentését" elsődlegesen a görög védelmi képesség átfogó megerősítése révén látta megvalósíthatónak. Egy percig sem volt azonban a görög politikai-katonai gondolkodás számára kétséges, hogy a szélesebb autonómia megteremtésének lehetőségét csakis a NATO-n belül maradás feltételei között kell keresni.

Az 1974 utáni görög kormányok egészen napjainkig a görög katonai elemzők által a "NATO plusz doktrínának" nevezett koncepció jegyében igyekeznek a védelmi politika valós dilemmáira érvényes válaszokat keresni és adni. Tulajdonképpen a jelenlegi nemzetvédelmi stratégia alapját is képező ezen doktrína az alábbi fontosabb elemeket foglalja magában:

A katonai diktatúra összeomlását és a ciprusi török katonai intervenciót követően, az 1974 nyarán hatalomra került, konzervatív színezetű demokratikus Karamanlisz-kormány első drámai külpolitikai döntései közé tartozott a NATO katonai szervezetéből való kivonulás, és ezzel szinte egyidejűleg az ország felvételi kérelmének előterjesztése az EGK-ba.

A NATO katonai szervezetétől való látványos távolmaradás esztendői (1974-1980) során a görög politikai vezetés számára azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a NATO-tagságnak nincs ésszerű alternatívája. A 70-es évek végén azután a politikai konfrontációs magatartást - noha e tekintetben időnként erőteljes hullámzás volt tapasztalható - a szövetség katonai szervezetébe történő visszatérés határozott szándékától vezérelt intenzív és szívós érdemi alkudozás váltotta fel. Az alkufolyamatban, a NATO katonai szervezetébe visszatérés ügyét és az amerikai katonai támaszpontok használatának további engedélyezését Görögország igyekezett olyan előfeltételekhez kötni, amelyek a görög fegyveres erők számára a NATO-n belül a lehető legtágabb mozgásteret biztosítják, a délkeleti szárnyon katonai előnyökhöz juttatják Görögországot Törökországgal szemben. Az alkufolyamat eredményeként Görögország 1981-ben visszatért a NATO katonai szervezetébe.

A közel hat esztendőt átívelő, sokmenetes és fordulatokban bővelkedő katonai-diplomáciai tárgyalások Görögország szempontjából sovány eredményekkel zárultak. A legjelentősebb eredmény talán egy új NATO-parancsnokság (LANDSOUTHCENT) létrehozása volt a thesszáliai Larisza városában. Görög felfogás szerint ugyanis ezzel nem csupán felértékelődött a déli szárnyon Görögország szerepe a NATO parancsnoki struktúrájában, hanem az addicionális szövetséges parancsnokság a többi görögországi NATO- és amerikai támaszponttal egyetemben, puszta létüknél fogva, elrettentő hatást gyakorolnak minden potenciális támadóra, így Törökországra is. Sikerült továbbá kieszközölni a Törökországnak és Görögországnak szánt amerikai fegyverszállítások tekintetében a korábban kialkudott arány (10:7 ) fenntartását, s a török protestálás ellenére biztosítani, hogy az Égei-tenger feletti nemzetközi légteret is magában foglaló térségben, a görög parancsnokság alatt működő NATO légi ellenőrzési és azonosítási körzet határai megegyezzenek az ICAO által a polgári légiforgalom irányítására 1947-ben kialakított körzetével (FIR [Flight Information Region] ATHENS). Ez gyakorlatilag annyit jelentett, hogy az egész Égei-tenger feletti teljes légtér (ideértve a nemzetközi légteret is) ellenőrzése, leszámítva a kis-ázsiai partokat szegélyező keskeny sávot, görög kézben maradt. [3]

Meddőnek bizonyult azonban minden olyan kísérlet, amely a ciprusi kérdésben Görögország szempontjából egyoldalúan kedvező NATO állásfoglalás és főként aktív fellépés kicsikarására irányult.

Görögország nemzetbiztonsági helyzetében döntő fordulatot eredményezett az országnak az Európai Gazdasági Közösségbe történt felvétele 1979 májusában.[4]

Az EGK tagság elnyerését követően, a görög diplomácia minden lehetőséget és alkalmat megragadott arra, hogy a görög-török kapcsolatokat "közösségesítse,"[5] azaz a görög-török vitás kérdésekben az "európai szolidaritás" jegyében az EU-t Görögország szempontjából kedvező állásfoglalásra rábírja, elérje, hogy Ankara számára "Athénon keresztül vezessen az út Brüsszelbe". A görög külpolitika másik alapvető célja arra irányult, hogy Törökországot elszigetelje, s lehetőleg minden európai politikai, katonai integrációs szervezettől (EU, NYEU) távoltartsa, s minden lehetséges eszközzel keresztezze az "európai nemzetek családjához történő török csatlakozási törekvéseket".

A görög erőfeszítések arra elégségesnek bizonyultak, hogy Törökország európai integrációs törekvéseit meghiúsítsák, az EU, a NYEU és a Törökország közötti kapcsolatok intézményesülését lassítsák, elodázzák,[6] de arra a legkevésbé sem, hogy egy-egy, a görög érdekek szempontjából ténylegesen kedvező politikai deklaráción túlmenően Törökország katonai, politikai vagy gazdasági érdekeire nézve komolyan sérelmes lépésekre, döntésekre bírják rá EU-beli szövetségeseiket.

A görög külpolitika törekvése volt az is, hogy a Balkán-félszigeten, de Közép-Ázsiában s az arab világban versenyre keljen a török befolyással. A görög kormányok a 80-as évek második felében látványos gesztusokat tettek a balkáni államokkal való együttműködés elmélyítésére, a kapcsolatok fejlesztésére a Törökországgal és izraeli szövetségesével ellenséges vagy barátságtalan viszonyban lévő országokkal (pl. Szíria).

A görög kormányok a sorozatos demonstratív, ám hatásukat tekintve ellentmondásos politikai, diplomáciai lépések végrehajtásában nem mindenkor tanúsítottak a görög nemzeti érdekek érvényesítése szempontjából kellő következetességet, előrelátást. Olykor-olykor háttérbe szorult az érdekek és a lehetőségek gondos mérlegelésén alapuló, a tényleges és potenciális szövetségesek számára kiszámítható cselekvés. Ez mind a NATO, mind az EU részéről nem csupán a Törökországgal kapcsolatos ismerten túlzó görög igények, nézetek elutasításában vagy udvarias elhárításában mutatkozott meg, hanem esetenként egyéb külpolitikai kérdésben is megnemértést vagy megütközést váltott ki.[7]

A 90-es években a görög stratégiai, gazdasági érdekekre nézve kifejezetten sérelmes külpolitikai döntésnek bizonyult Jugoszlávia szétesésekor, az új macedón állam elismerésének és elnevezésének ügyében 1992-95 között képviselt álláspont. Görögország, Macedónia elismerésével kapcsolatos időhúzó és alkalmanként hisztérikus és sok tekintetben irracionális magatartása miatt, jó időre eljátszotta az esélyét arra, hogy a Balkán-félszigeten - tényleges "európai hivatását"[8] is betöltve - érvényt szerezzen saját vitális stratégiai, politikai és gazdasági érdekeinek.

A katonai és politikai vezetés már a 70-es években komoly erőfeszítéseket tett a védelmi képesség fokozására. Ezekben az években megkezdte a fegyveres erők átfogó korszerűsítését, autonómiájának, harcképességének és mozgékonyságának erősítését. Jelentős fejlemény volt az 1985 januárjában nyilvánosságra hozott Új védelmi politika, amely a nemzeti erőforrások totális mozgósítására (és az ún. össznépi védelemre) építve - főleg az Égei-szigeteken és Nyugat-Thrákiában - a védelmi képességek, a reagálóképesség lényeges fokozását kívánta elérni.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 80-as évek végére az autonóm védelmi képesség megteremtésében Görögország figyelemre méltó, de csak viszonylagos eredményeket ért el:

Görögországnak a 80-as 90-es évek fordulóján tehát ugyanazokkal a stratégiai, katonai politikai, kihívásokkal kellett szembenéznie, mint egy negyedszázaddal korábban. Nem sikerült a Törökországgal fennálló viszony jellegében érdemi és kedvező változást elérni, miközben stratégiai, katonai értelemben sem sikerült a két ország közötti erőegyensúlyt Görögország javára billenteni. Észak-Ciprus katonai megszállása megmutatta, hogy Törökország katonailag már a 70-es években képessé vált kombinált hadműveletek végrehajtására.

A görög nemzetvédelmi politika napjainkban

A hidegháborús korszak lezárulása, a NATO-VSZ szembenállásában testet öltő bipoláris világrend vége Görögország számára új lehetőségeket, esélyeket és egyben új kihívásokat teremtett. Hivatalos görög felfogás szerint a nemzetközi viszonyokat immáron nem a közép-európai térségre fókuszáló kelet-nyugati ellentétek uralják, amelyeknek Görögország földrajzi fekvése okán is csak "epizodistája" lehetett. A nemzetközi politika súlypontja "Európa peremére" (értsd: a Balkánra, a Földközi-tenger keleti térségére), a Közép-Keletre tevődött át.[10] A görög politikai és katonai vezetés arra a következtetésre jutott, hogy a poszthidegháborús viszonyok között Görögországra, stratégiai, geopolitikai helyzete folytán, saját katonai, gazdasági potenciáljánál fontosabb regionális szerep vár egyidejűleg mind a Balkánon, mind a Földközi-tenger keleti medencéjében s - bár kisebb mértékben - a fekete-tengeri és a kaukázusi térségben is.

A hivatalos görög nemzetvédelmi politika bevallott célja, hogy a regionális biztonság és stabilitás megteremtésében és fenntartásában aktív, kezdeményező tényező legyen, s - egyetlen balkáni NATO-, EU- és NYEU-tagként - "európai missziót" betöltve hangadó szerepet vigyen: a Balkán szószólója legyen Európában, Európáé a Balkánon.

Az európai államok által vallott külpolitikai axiómák visszaigazolni látszanak a görög külpolitikának az ország helyéről és szerepéről vallott "világképét" s felfokozott európai küldetéstudatát:

A hivatalos görög nemzetvédelmi politika az alábbiak szerint artikulálja az új nemzetközi viszonyok között Görögország megnövekedett stratégiai szerepét és - elsődlegesen Törökország vonatkozásában - a specifikus görög biztonságpolitikai érdekek érvényesítését.[14]

A görög nemzetvédelmi politika alapvető céljai:

A fentiekből is kitűnik, hogy a görög nemzetvédelmi politika céljai és elvei változatlanul a "NATO plusz doktrína" nyomvonalát követik. E politika tengelyében - ha nem is bevallottan - a katonai és a politikai "elrettentés" (deterrence) eszközrendszerére építve, Törökországgal szemben a katonai-stratégiai egyensúly fenntartása az Égei-tenger térségében és a fennálló viszonyok megváltoztatására irányuló állítólagos török szándék meghiúsítása van. Az is nyilvánvaló, hogy a görög külpolitika, nemzetvédelmi politika valamennyi lényeges alkotóelemét (a NATO reformja, a NATO bővítése, az EU, a NYEU bővítése, az EU reformja, közép- és közel-keleti, valamint Balkán-politika stb.) a török-görög viszony alakulása determinálja és hatja át.

A nemzetvédelmi politika szerves alkotóeleme a védelmi jellegű honvédelmi stratégia. Tengelyében a török fenyegetés és a más irányokból is fenyegető veszélyek elhárítása áll. A honvédelmi stratégia a fegyveres erők hadműveleti, harcászati képességeinek állandó erősítése révén meggyőző és hiteles elrettentő és mindenkor reagálni képes erő kíván lenni. A stratégia három alapvető tényezőre épül:

Következtetések

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 90-es évek második felének átfogó nemzetközi és európai fejleményei a nyilvánvaló kockázatok mellett - vagy ellenére - egészében a korábbiaknál kedvezőbb keretfeltételeket kínálnak a sajátos görög külpolitikai és biztonságpolitikai érdekek és törekvések érvényesítésére. A görög külpolitika és biztonságpolitika kétséget kizáróan megtette az első jelentős lépéseket az új európai biztonságpolitikai környezethez alkalmazkodás felé, amelynek alakításában is részt vállal.

A speciális "európai küldetés" eredményes betöltésének elsődleges és legfontosabb feltétele az európai szövetségesek és az Egyesült Államok biztonságpolitikai, diplomáciai, katonai és gazdasági támogatása. Emellett szükséges Oroszország jóindulatának megszerzése, s természetesen a kölcsönös bizalmon alapuló stabil együttműködés megteremtése a balkáni szomszédokkal és a Földközi-tenger keleti medencéjének államaival. Ebből a szempontból is a görög-török viszony jelenti a görög nemzetvédelmi politika Achilles-sarkát.

Görögország ugyanis aligha lesz képes áhított regionális stabilizáló szerepét betölteni, és az ehhez elengedhetetlen külső nagyhatalmi támogatást megszerezni, ha folytatódik a görög-török viszály. Az ún. görög-ciprusi közös védelmi térség fenntartásával összefüggő védelmi politika, a regionális katonai-stratégiai rivalizálás s annak egyenes következményeként a tartós görög-török felszültség aligha összeegyeztethető a stabilitás megteremtését ígérő, nagyobb stratégiai szerepvállalás igényével. A Törökország mindenáron való elszigetelésére irányuló politika folytatódásának körülményei között Görögországnak tehát nincs valódi esélye fokozott stratégiai szerepvállalási ambícióinak keresztülvitelére.

A görög kül- és biztonságpolitikában mindenfajta tényleges fordulat előfeltétele a török-görög kapcsolatrendszer kimozdítása az évtizedes holtpontról. Ennek viszont alapfeltétele a ciprusi probléma megoldása vagy legalábbis egyetértés a megoldás alapelveiben. Ettől még távol vagyunk, márpedig a két ország kapcsolatait terhelő egyéb - és egymással bonyolult kölcsönhatásban lévő - problémák megoldása is csak ettől várható igazán. Ugyanez érvényes a két nép közötti hagyományos ellenszenvre és bizalmatlanságra, amivel a hatalmon lévőknek mindkét országban mindenkor komolyan számolniuk kell, s aminek oldása semmiképpen sem képzelhető el a ciprusi kérdésben fennálló akut feszültség csökkentése nélkül.

A két országot megosztó alapvető problémák tartós rendezetlensége mellett a török-görög viszonyban szüntelenül egyfajta hullámzás tapasztalható, amikor is az enyhüléssel, a politikai párbeszéddel jellemezhető periódusok feszült és nyíltan ellenséges, fegyveres összetűzések kirobbanásával fenyegető időszakokkal váltakoznak. A viszony alakulására ugyanis a két ország kapcsolatainak problematikájától idegen elemek (a belpolitikai erőviszonyok alakulása, a két országot övező térségekben bekövetkezett fejlemények, a nagyhatalmak regionális érdekei stb.) is hatást gyakorolnak. Számos vonatkozásban tulajdonképpen "irányt szabnak" annak, hogy a hatalmat éppen gyakorló kormányok miként kezelik vagy kezelhetik a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit. Jelenleg - a NATO 1997-es madridi csúcsértekezletén elfogadott görög-török közös nyilatkozat óta - inkább egyfajta enyhülés, a párbeszéd folytatására irányuló készség vagy legalábbis annak hangoztatása tapasztalható. A török-görög kapcsolatrendszer azonban "két kulcsra zár", s az egyik kulcs Törökország kezében van.

Magyarország a NATO déli szárnyának újdonsült tagjaként bizonyosan nap mint nap szembesülni fog a déli szárny működését és szervezetét érintő, apró-cseprő kérdésben is jelentkező török-görög ellentétekkel. Nehéz lesz elkerülni a NATO vezető testületeiben is az állásfoglalást a görög-török vitát képező kérdésekben, ami bizonyosan nemegyszer komoly fejtörést okoz majd. A mindenkori magyar magatartás kialakításakor, szem előtt tartva a déli szárny működőképességének fenntartását, gondosan ügyelni kell arra, hogy ne sérüljenek érdekeink a magyar-görög és a magyar-török jóviszony tekintetében sem.

Magyarország NATO-tagsága és a szövetség déli szárnyába integrálása következtében közvetlen magyar érdekké is lett a görög-török viszony átfogó rendezése. Igaz, NATO-tagként Magyarország közvetlenebbül és tevőlegesebben is segítheti ezt a folyamatot. Végül, de nem utoljára: Magyarország NATO-tagságának - és remélhetőleg közeli EU-tagságának - köszönhetően a görög-magyar partneri kapcsolatok stratégiai, politikai értelemben is minőségileg új szakaszba lépnek, ami ösztönzőleg hat majd a gyakorlati együttműködés kiterjesztésére olyan új szektorokban mint például a hadiipar és a haditechnika.

* * *

A NATO déli szárnya, amelybe új tagként hazánk is integrálódik, nemcsak egy regionális és négy szubregionális parancsnokság alá rendelt öt - velünk együtt már hat - tagállam területét és légterét, parti és tengeri térségeket jelenti a két haderőnemi parancsnokság illetőségi és felelősségi övezetével, hanem egy potenciális hadszínteret is, amelyen szinte az egész NATO erői és eszközei képviselve vannak. Magyarország az Észak-atlanti Szövetség déli szárnyának legészakibb államaként szembesül az egész szövetség, valamint a dél - ezen belül a "közelebbi dél" - problémáival. Szövetségi kötelezettségeink számbavételét, azok teljesítésére való hatékony felkészültségünket, adott esetben a kollektív feladatok eredményes végrehajtását segíti elő, ha a társaság folyóiratának következő számaiban - Görögország után - áttekintjük a déli szárny országainak szövetségbeli helyzetét, tapasztalatait, a biztonság és a védelem kérdéseiről vallott és követett nézeteit.

Szerkesztőbizottság


JEGYZETEK

 1. Amerikai katonai elemzők soha nem rejtették véka alá azt a véleményüket, hogy az USA és a NATO számára stratégiai fekvése és geostratégiai adottságai (a szorosok ellenőrzése, a 2000 kilométeres közös határ a Szovjetunióval, szovjet Közép-Ázsia szomszédsága) miatt Törökországnak nagyobb fontossága van, mint Görögországnak. Ezért, továbbá a török belső viszonyokra jellemző ingatag és kényes egyensúly miatt is, Törökországnak folyamatosan nagyobb figyelmet szenteltek, mint Görögországnak, amely a szövetségi rendszer déli szárnyán legjobb esetben is csak a "kisöcs" szerepére tarthatott igényt.
 2. A Makariosz érsek kormányának erőszakos megdöntése nyomán kirobbant válságért, a török invázió kiprovokálásáért kétséget kizáróan a jobboldali katonai juntát terheli a felelősség. Ez a kalandorlépés adta meg végeredményben a kegyelemdöfést a diktatúrának.
 3. Ezzel szemben Törökországnak tett engedményként értékelték Görögországban azt a NATO-döntést, hogy Thrákia és a szorosok térségére vonatkozó szövetséges szárazföldi hadműveleti tervek kidolgozásánál, az 1936. évi montreux-i szerződésnek a sziget demilitarizált státuszával kapcsolatos obskúrus passzusára hivatkozással, nem vették számításba a Dardanellákhoz viszonylag közeli Limnosz szigetet, s az ott állomásozó görög erőket. Ugyancsak a szigeten állomásozó görög erőket, s magát Limnosz szigetét is kiiktatták a térségben szervezett szövetséges hadgyakorlatokból, a katonai infrastrukturális fejlesztésekből. Ez további viták és nézeteltérések forrása volt.
 4. A Görögország EK-tagságáról szóló szerződés 1981. január 1-jén lépett hatályba.
 5. Sztefanu Konsztantinosz: I evropaiki politiki tisz Elladosz (Görögország európai politikája) 221. old, I Ellada sztin Evropaiki Enoszi c. tanulmánykötetben, Ekdoszi Papaziszi, Athén, 1996.
 6. Törökország először 1987-ben kérte felvételét az EK-ba. A csatlakozási kérelemmel kapcsolatban az Európai Unió testületei ismételten (legutóbb 1997 decemberében) kedvezőtlenül foglaltak állást.
 7. A 80-as évek második felében se szeri, se száma nem volt a nyugati világ (NATO, EU) egységes fellépését demonstratíven keresztülhúzó görög kormányzati lépéseknek (pl. az afganisztáni szovjet intervenció kapcsán a moszkvai olimpiai játékok bojkottjának elutasítása).
 8. Sztefanu Konsztantinosz szerint az EU-tagságból fakadó egyik "kihívás" Görögország számára, hogy elismertesse "európai szerepét" a Balkán-félszigeten és ennek a szerepnek érvényt is szerezzen. I.m. 221. old.
 9. The Military Balance, 1997/1998, International Institute for Strategic Studies, London, 56-57 és 67-69. old.
 10. Kétségtelen tény, hogy a 90-es években a balkáni térségben végbemenő folyamatok jelentették a legsúlyosabb kihívást a "vén kontinens" biztonságára és stabilitására nézve. Ez a harmadik évezred legelején sincs másként. Az USA és Nyugat-Európa alapvető stratégiai, gazdasági és politikai érdeke, hogy a Balkánon, a Földközi-tenger keleti medencéjében és a Fekete-tenger térségében regionális alapokon nyugvó, tartósan kiegyensúlyozott és stabil viszonyok jöjjenek létre. Ezek megteremtése nem képzelhető el Görögország (és Ciprus) tevőleges bekapcsolása és részvétele nélkül.
 11. A legkirívóbb példája a Macedónia függetlenné válására történt, elsietett és nemzeti elfogultságtól átitatott reagálás volt. Következményeként Görögország különleges esélyt szalasztott el arra, hogy az újonnan függetlenné vált állammal különleges gazdasági-politikai kapcsolatrendszert építsen ki.
 12. Időröl időre nehezen sikerül feloldani a Szerbiához fűződő hagyományos jó viszony mindenáron való megőrzésére irányuló törekvések és a Milosevics rendszer nacionalista, az etnikai tisztogatás legdurvább módszereitől sem visszariadó politikája elleni fellépés közötti ellentmondást.
 13. Egy "Nagy-Albánia" esetleges létrejötte a görög érdekekre nézve rendkívül veszélyes és sérelmes lenne nem csupán a Balkán egészét, de elsőként Montenegrót és a szomszédos Macedóniát destabilizáló, a még meg sem szilárdult status quót felborító következményei miatt. A szomszédban előbb-utóbb Görögország jelenlegi katonai, gazdasági pozícióit veszélyeztető rivális hatalom jöhetne létre. Még ennél is nagyobb veszélyt jelenthet egy "Nagy-Albánia" azáltal, hogy muzulmán lakossága lévén, utat nyitna a török befolyásnak, s Görögország "bekerítéséhez" vezetne.
 14. White Paper of the Hellenic Armed Forces 1996-97, Hellenic Ministry of National Defence.